අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන  මණ්ඩලය යනු

"EDB"ලෙස හැදින්වෙන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, අපනයන ප්‍රවර්ධනය සහ සංවර්ධනය කිරීම සදහා වූ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය ආයතනය වන අතර 1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ ස්ථාපනය කර ඇත.

අපනයන සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරනු ලබන අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍ය කමිටුවේ විධායක හස්තය ලෙස අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ක්‍රියා කරයි. එම කමිටුවේ ප්‍රධානත්වය දරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසිනි.

දැක්ම

නව නිපැයුම් සහ සේවා සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන අපනයන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස පිහිටුවීම.

මෙහෙවර

නවෝත්පාදන ව්‍යවසායකත්ව හා ගෝලීය ඒකාග්‍රතාව තුළින් අපනයන තරගකාරිත්වය තහවුරු කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා  අපනයන සංවර්ධන  මණ්ඩලය

සභාපති ප්‍රධාන විධායකයා වන අතර පරිපාලනමය කටයුතු සඳහා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන්ගේ සහාය ලැබේ. දිනපතා කාර්යයන් සිදු කරනු ලබන්නේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අංශ මගිනි.

EDB හි මූලික අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් ජාත්යන්තර ව්‍යාපාරික කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා අවස්ථාවන් සහ සහාය ලබා දීම සලසා දීමය. එමගින් ශ්‍රී ලාංකාවේ අපනයන වෙළඳාම සහ රැකියා අපේක්ෂා වැඩි කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා අප නිලධාරීන් උපදේශන සේවා ලබා දෙනු ලබන අතර අපනයනකරුවන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අධ්‍යාපනික සම්මන්ත්‍රණ සහ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය දක්වයි.

ශ්‍රී ලාංකේය හා ලෝක වෙළඳපොළේ ඇති විවිධ භාණ්ඩ හා සේවාවන් පිළිබඳ අප සතුව ඇති දැනුම ඔබගේ අපනයන ව්‍යාපාරයේ දියුණුව උදෙසා දායක විම අපගේ අපේක්ෂාවයි.