අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

1979 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත

1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත අනුව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පිහිටුවා එය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන වර්ධනය කිරීම සහ ඊට අනුයාත කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය අනුෂාංගික කාරණා සඳහා එම පනතේ 12 වන පරිච්ඡේදයේ අදාළ විධි විධාන සැලසීමට අවශ්‍ය බලතල සහිතව පිහිටුවා ඇත.

ජාතික අපනයන සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තීන් සහ වැඩසටහන් සම්පාදනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍යංශ කවුන්සිලය සතු වන අතර එය කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් දෙනු ලබන සාමාන්‍ය හා විශේෂීත වූ මගපෙන්වීම් වලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වේ.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල පනත බාගත කරන්න