අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

1979 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍ය කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථානුකූලව ස්ථාපනය ෙකොට ඇත.

1979 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත

1979 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත අනුව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍ය කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ව්‍යවස්ථානුකූලව ස්ථාපිත කරන ලදී. උක්ත පනත අනුව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට ශ්‍රී ලංකාෙව් අපනයන අවස්ථාවන් වර්ධනය කිරම සහ ඊට සම්බන්ධ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය ආනුෂංගික පහසුකම් සැලසීම සඳහා බලතල හිමිව තිෙබ්.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල පනත බාගත කරන්න