අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

විමසීම්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

අංක 42 නවම් මාවත,
කොළඹ 02,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11

ෆැක්ස් :+94-11-230-0715

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පිහිටුම් සිතියම

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ඇමතුම් විස්තර

සභාපතිනිය සහ ප්‍රධාන විධායිකා

ඉන්දිරා මල්වත්ත මහත්මිය

දුරකථන :+94-11-230-0712

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ජීවනී සිරිවර්ධන මහත්මිය

දුරකථන :+94-11-230-0675

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected] / [email protected]

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - සංවර්ධන

ධම්මික ජයවර්ධන මහතා

දුරකථන :+94-11-230-3973

ෆැක්ස් :+94-11-230-3976

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - මූල්‍ය හා පරිපාලන

මේ මොහොත වනවිට පුරප්පාඩුව පවතී

අධ්‍යක්ෂිකා - අලෙවි සංවර්ධන අංශය

අනෝමා ප්‍රේමතිලක මිය

දුරකථන :+94-11- 230-0720

ෆැක්ස් :+94-11- 230-5212

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂිකා - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය

අනෝමා කරලියද්ද මහත්මිය

දුරකථන :+94-11- 230-0701

ෆැක්ස් :+94-11- 230-3028

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂිකා - කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය

චිත්‍රාන්ජලි දිසානායක මෙනවිය

දුරකථන :+94-112-300726

ෆැක්ස් :+94-112-303025

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂ - අපනයන සේවා අංශය

එම්. කේ. එස්. කේ. මල්දෙනි මහතා

දුරකථන :+94-11-230-0727

ෆැක්ස් :+94-11-230-3025

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂිකා -අපනයන කෘෂි අංශය

පී.වී.ඒ.එම්.බැද්දෙගමගේ මහත්මිය.

දුරකථන :+94-11-2300731

ෆැක්ස් :+94-11-230-4879

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂ - මුදල් අංශය

ජී. එම්. හේරත් මෙනවිය

දුරකථන :+94-11-230-0734

ෆැක්ස් :+94-11-230-0739

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂිකා - තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය.

ඉන්දු අලහප්පෙරුම මිය

දුරකථන :+94-11-230-0679

ෆැක්ස් :+94-11-230-5211

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂ - මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

කේ. කේ. කන්නන්ගර මහතා

දුරකථන :+94-11-230-0736

ෆැක්ස් :+94-11-230-3329

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂිකා– ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශය.

දයානි වැගපිටිය මහත්මිය.

දුරකථන :+94-11-230-0729

ෆැක්ස් :+94-11-230-0732

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අධ්‍යක්ෂක - වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය

එස්. ආර්. පී. ඉන්ද්‍රකීර්ති මයා

දුරකථන :+94-11-230-0724

ෆැක්ස් :+94-11-2300676

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

නීති නිලධාරිණි

තක්ෂිලා විජේරත්න මහත්මිය.

දුරකථන :+94-11-230-0718

ෆැක්ස් :+94-11-230-0715

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරිණි

නිල්මිණී රණසිංහ මිය

දුරකථන :+94-11-230-0725

ෆැක්ස් :+94-11-230-0725

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

වෙළඳපල සංවර්ධන අංශය

ආසියාන් වෙළඳපොළ සහ වෙළඳ විචාර බුද්ධිය ඒකකය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

ප්‍රසන්න ජයසිංහ මහතා

වෙලඳපොල :බටහිර යුරෝපය

දුරකථන :+94-11-230-0722

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

යුරෝපීය වෙළඳපොළ

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

උදේනි විජේකෝන් මහත්මිය

වෙළඳපොළ :යුරෝපය වෙළඳපොළ සහ ලතින් ඇමරිකානු රටවල්

දුරකථන :+94-11-230-0721

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සාර්ක් කලාපය සහ නැගෙනහිර ආසියාව

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

සවුම්යා කන්නන්ගර මහත්මිය

වෙලඳපොල :සාර්ක් කලාපය සහ නැගෙනහිර ආසියාව

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 258

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සාර්ක් කලාපය සහ නැගෙනහිර ආසියාව

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

අප්සරා චන්දනී මහත්මිය

වෙලඳපොල :සාර්ක් කලාපය සහ නැගෙනහිර ආසියාව

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 271

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

උතුරු ඇමරිකාව සහ කැනඩාව

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

එරන්දි ශ්‍යාමලී මහත්මිය

වෙලඳපොල :උතුරු ඇමරිකාව සහ කැනඩාව

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 260

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

මැදපෙරදිග, CIS සහ අප්‍රිකානු කලාපය

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

චාමි හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය

වෙලඳපොල :මැදපෙරදිග, CIS සහ අප්‍රිකානු කලාපය

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 264

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන කෘෂි අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

එස්.ඒ.ජී. අනුරාධා මහත්මිය

නිෂ්පාදනය : තේ, මුහුදු ආහාර සහ ජලජ සම්පත් මාළු, පොල් හා පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-230-3971

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

ගයනි විජේතිලක මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :ආහාර සහ පාන වර්ග, කුළු බඩු, අත්‍යවශ්‍ය තෙල් සහ ශාකසාර නිෂ්පාදන, මල් වගාව, කාබනික නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 394

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

තිලිනි විමලගුණසේකර මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :පළතුරු සහ එළවළු

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 390

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

නාමලී විජේසේකර මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :සුරතල් මසුන්

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 387

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

අනුරාධා රාජපක්ෂ මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :මුහුදු ආහාර, කාබනික නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 238

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

නිපුනි මුණසිංහ මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :කුළු බඩු, අත්‍යවශ්‍ය තෙල් සහ ශාකසාර නිෂ්පාදන, මල් වගාව, කාබනික නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 391

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

යොහාන් සිල්වා මහතා

නිෂ්පාදනය :පොල් හා පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 392

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

එස්. එස්. ජයවර්ධන මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :ඇඟලුම් හා අත්යන්ත්‍ර හා ගෘහස්ත රෙදිපිළි

දුරකථන :+94-11-314-4616

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

හර්ෂ පත්බේරිය මහතා

නිෂ්පාදනය :මැණික්, දියමන්ති හා ස්වර්ණාභරණ සහ පාවහන් හා සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-313-5741

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

ඉන්දික සුගතදාස මහතා

නිෂ්පාදනය :සැහැල්ලු ඉංජිනේරු සහ පාවහන් සහ පාවහන් නිෂ්පාදන

දුරකථන :+94-11-230-0705, Ext.363

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

පී. එල් සුසන්ත ප්‍රේමරත්න මහතා

නිෂ්පාදනය :රබර් සහ රබර් නිෂ්පාදන, ප්ලාස්ටික් සහ බෝට්ටු ගොඩනැගීම

දුරකථන :+94-11-230-07271, Ext.359

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

එස්.ඒ.ජී. සමන්ති මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :පිඟන් මැටි හා පෝසිලේන් සහ මෝටර් රථ සංරචක

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11, Ext.358

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

EPO

ඩබ්.ජී. මංගල මධුවන්ති මහත්මිය

නිෂ්පාදනය :බෝට්ටු ගොඩ නැගීම හා නැව් ගොඩනැංවීම තෑගි භාණ්ඩ

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11, Ext.357

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන සේවා අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා

මනෝජා දිසානායක මිය

සේවය :ප්‍රවාහන හා සැපයුම් ජාල සේවා

දුරකථන : +94-11-2303-974, +94-11-230-0705/11

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

අකිල ද සොයිසා මහතා

සේවය :ඉලෙක්ට්‍රොනික් හා මුද්‍රණ

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 283

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

රවින්දී රණරාජා මහත්මිය

සේවය :සෞඛ්ය, තොරතුරු තාක්ෂණ / ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 233

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

රවින්දී රණරාජා මහත්මිය

සේවය :ොරතුරු තාක්ෂණ / ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, අධ්‍යාපන

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 233

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා

කේ. රත්නමලල මිය

සේවය :සුවතා සංචාරක, ප්‍රවාහන හා සැපයුම් ජාල සේවා

දුරකථන : +94-11-2303-974 , +94-11-230-0705/11

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සංවර්ධන නිලධාරී

නිලානි රත්නායක මහත්මිය

සේවය :ඉදිකිරීම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික්

දුරකථන : +94-11-230-0705 / 11 Ext. 288

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

දිනේෂ් අත්තනායක මහතා

සේවය :තොරතුරු තාක්ෂණ / ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, මුද්‍රණ

දුරකථන :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 282

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

ධනුෂ්කා රුවන්පතිරණ මහත්මිය

සේවය :අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ / ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, ප්‍රවාහන හා සැපයුම් ජාල සේවා

දුරකථන : +94-11-230-0705 / 11 Ext.281

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

ඩී. එම්. පී දිසානායක මහතා

ක්ෂේත්‍රය: :කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර / ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

දුරකථන :+94-11-2303975 / 11-2300705-11

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

සමන් සිසිල් මහතා

ක්ෂේත්‍රය :වෙළඳ සංඛ්‍යාලේඛන

දුරකථන :+94-11-230-0704

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

කේ. වයි. සී ග්‍රේරෝ මහතා

ක්ෂේත්‍රය :විද්‍යුත් වෙළඳපොළ

දුරකථන :+94-11-230-5209

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

වෙළඳ පහසුකම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

උපුල් අක්මීමන මහතා

ක්ෂේත්‍රය :වෙළඳ තොරතුරු

දුරකථන :+94-11-230-0677

ෆැක්ස් :+94-11-230-0676

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

රම්‍යා ධර්මවර්ධන මහත්මිය

ක්ෂේත්‍රය :පුහුණු පාඨමාලා සහ වෙළඳ තොරතුරු

දුරකථන :+94-11-230-0678

ෆැක්ස් :+94-11-230-0676

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

චලන අමරසිංහ මහතා

ක්ෂේත්‍රය :අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචිය සහ වෙළඳ තොරතුරු

දුරකථන :+94-11-2302072

ෆැක්ස් :+94-11-230-0676

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම්කරණ අංශය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

අචිනි වීරවර්ධන මහත්මිය

ක්ෂේත්‍රය :සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති

දුරකථන :+94-11-230-0730

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

එස්. යූ. රත්නසේකර මහතා

ක්ෂේත්‍රය :ප්‍රතිපත්ති

දුරකථන :+94-11-230-0730

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

එම්. එන් තරංගනි මෙනෙවිය

ක්ෂේත්‍රය :සැලසුම් හා සංඛ්‍යාලේඛන

දුරකථන :+94-11-230-0730

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ව්යාපාර සහායක ඒකක

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

කේ. එච්. ආර්. පී. ෆර්නැන්ඩෝ මහතා

ක්ෂේත්‍රය:ව්යාපාර සහාය තොරතුරු

දුරකථන:+94-11-3144613

ෆැක්ස් :+94-11-2303028

විද්‍යුත් තැපෑල:[email protected]

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

කුමුදුනි මුදලිගේ මිය

ක්ෂේත්‍රය:ව්යාපාර සහාය තොරතුරු

දුරකථන:+94-11-2303975

ෆැක්ස් :+94-11-2303028

විද්‍යුත් තැපෑල:[email protected]

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක

අනුර වික්‍රමසේකර මහතා

ක්ෂේත්‍රය:ව්යාපාර සහාය තොරතුරු

දුරකථන:+94-11-2303975

ෆැක්ස් :+94-11-2303028

විද්‍යුත් තැපෑල:[email protected]

සහකාර අධ්‍යක්ෂක

ජයනි ගලගෙදර මිය

ක්ෂේත්‍රය:ව්යාපාර සහාය තොරතුරු

දුරකථන:+94-11-2303975

ෆැක්ස් :+94-11-2303028

විද්‍යුත් තැපෑල:[email protected]

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දකුණු පළාත් කාර්යාලය

නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක
අනුර වික්‍රමසේකර මහතා
පළමු මහල, නො.5ඒ,
සී. ඒ. ආරියතිලක මාවත ,
මාතර ,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :+94-41-223 1591

විද්‍යුත් තැපෑල:[email protected]

ෆැක්ස් :+94-41-223 1687

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

සහකාර අධ්‍යක්ෂක
ජේ.එච්.ඊ. ටී ජයලත් හේවගේ මහතා
නො. 675, 3වන මහල,
විලියම් ගොපල්ලව මාවත,
මහනුවර,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :+94-81-223-3592

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :+94-81-220-1147

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වයඹ පළාත් කාර්යාලය

සහකාර අධ්‍යක්ෂක
මනෝරි කුලසේකර මහත්මිය
අංක 15/6, කන්‍යාරාම පාර,
කුරුණෑගල,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :+94-37-222-1972

දුරකථන-2 : +94-37-2224256

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :+94-37-222-4256

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය උතුරු පළාත් කාර්යාලය

සහකාර අධ්‍යක්ෂක
කේ. කනොජන් මහතා
NHDA ගොඩනැගිල්ල,
වන නිලධාරී කාර්යාලය, චුන්ඩිකුලි,
යාපනය,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :+94 21 221 5944

ෆැක්ස් :+94 21 221 5944

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]