අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

අපනයන අලෙවිකරණය

වෙළඳපොළ පර්යේෂණ, අපනයන අලෙවිකරණය  පිළිබඳ  උපදේශන සේවා, වෙළඳ ප්‍රවර්ධන කටයුතු  සහ වෙළඳපොළ තොරතුරු සැපයීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන හා සේවාවල අපනයන කාර්යසාධනය සංවර්ධනය සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහය වීම මේ හරහා සිදුවේ.

වෙළඳ ප්‍රදර්ශන

අන්තර් ව්‍යාපාරික වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර තලයේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශන සඳහා දේශීය අපනයනකරුවන්ගේ සහභාගිත්වය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබයි. මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශන අතරට අපනයන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් විශේෂිත වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, බහු අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහිලා සංවිධානය කරන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සංවිධානය කරනු ලබන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන,  ඒකල වෙළඳ ප්‍රදර්ශන ආදිය ඇතුලත් වේ. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පිළිබඳව  Daily News (ඉංග්‍රීසි ), දිනමිණ (සිංහල), නවමනි (දෙමළ) යන  මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය හරහා මහජනතාව  දැනුවත් කරනු ලැබේ.

අභ්‍යන්තර සහ බාහිර  අලෙවිකිරීමේ/මිළදී ගැනීමේ දූත මෙහෙවර.

දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන විදේශයන්හි අලෙවිකිරීමේ සහ ගැනුම්කරුවන් රට තුලට ගෙන්වා ගැනීමේ දුත මෙහෙවර සංවිධානය කිරීම, දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවා අලෙවිකරණයට සහාය කරගනු ලැබේ. 

  • දේශීය අපනයනකරුවන් සහ විදෙස් ගැණුම්කරුවන් එකිනෙකා මුණගැස්වීම.
  • ගැණුම්කරුවන්ට සහ අපනයනකරුවන් අතර ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතා ඇතිකර ගැනීම සඳහා  සහාය වීම.
  • සම්මන්ත්‍රණ / වැඩමුළු / අපනයන හැකියාව වර්ධනය කිරීම ආශ්‍රිත පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.
  • නැගී එන අපනයන කර්මාන්ත දිරිමත් කිරීම සඳහා අපනයන නිෂ්පාදනවල තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ  දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් , ඒකාබද්ධ තාක්ෂණික හා අපනයන අලෙවිකරණ සහාය ලබා දීමේ වැඩ සටහන් සංවිධානය කිරීම.
  • සන්නාම නාම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහන් සංවිධානය කිරීම.
  • ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳ ප්‍රතිරූපය හා භාණ්ඩවල අනන්‍යතාවය ජාත්‍යන්තරව ප්‍රචලිත කිරීම.
  • අපනයන නිෂ්පාදන හා සේවා අලෙවිකරණය සඳහා සහාය වීම.
  • වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වීමේදී පැන නගින ගැටළු නිරාකරණයට සහ බාධක අවම කිරීමට සහාය වීම.
  • අපනයනකරුවන් නව වෙළඳපොළ තුලට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමේදී පැන නගින තීරුබදු ගෙවීම් සම්බන්ධ ගැටළු විසඳාගැනීමට සහ අනෙකුත් බදුමය නොවන බාධක අවමකිරීමට සහාය වීම.