අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල ව්‍යාපාරික පුස්තකාල පහසුකම හරහා ඔබට, ඔබේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට, පවත්වාගෙන යාමට සහ දියුණු කරගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගත හැක.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම හා වෙළඳ ගනුදෙනු පිළිබඳව ලියැවුණු වාර්ෂික වාර්තා, අපනයන නිෂ්පාදන/ අපනයන වෙළඳපොළ පිලිබඳ සමීක්ෂණ වාර්තා, පර්යේෂණ හා ගවේෂණ වාර්තා, පුවත්පත්, ලිපි හා සඟරා ආදිය විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල පුස්තකාලය සතුව පවතී. තවද පාඨකයන්ගේ දැනුම වර්ධනය සඳහා තීරු බදු, ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත, අපනයන භාණ්ඩයන්ගේ මිලගණන්, වෙළඳ සමාගම් පිලිබඳ විස්තර ආදිය අඩංගු ග්‍රන්ථ සහ විද්‍යුත් ප්‍රකාශනවලින්ද මණ්ඩලයේ පුස්තකාලය පොහොසත්ය. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය (ITC),නෙදර්ලන්ත ආනයනය ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය (CBI),ජපාන බාහිර වෙළඳ කටයුතු සංවිධානය (JETRO),ආර්ථික සහයෝගිතාව සහ සංවර්ධනය සඳහා වූ සංවිධානය (OECD),පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාංශය, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල, ලෝක බැංකුව ආදී සංවිධාන මගින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලබන ප්‍රකාශන සහ වෙළඳපොළ වාර්තා ද අපනයන සංවර්ධන පුස්තකාලය සතුව පවතී.

මහජනතාව සඳහා පුස්තකාල පහසුකම් සතියේ දිනවල කාර්යාල වෙලවන් තුලදී මණ්ඩලයේ 7 වන මහලේ පුස්තකාල පරිශ්‍රය තුල විවෘතව පවතී.

2018 අගෝස්තු 01 සිට අගෝස්තු 31 දක්වා කාල පරාසය තුල ලැබුනු නව ප්‍රකාශන ලැයිස්තුව
ප්‍රකාශන ලැයිස්තුව බාගත කරන්න