අපගේ කළමනාකාරීත්වය

ඉන්දිරා මල්වත්ත මහත්මිය

සභාපතිනිය සහ ප්‍රධාන විධායිකා

දුරකථන – 94-11-2300712

විද්‍යුත් තැපෑල [email protected]

ජීවනී සිරිවර්ධන මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

දුරකථන – 94-11-2300675

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

View Profile

ධම්මික ජයවර්ධන මහතා

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - සංවර්ධන

දුරකථන – 94-11-2300720

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]

View Profile

මේ මොහොත වනවිට පුරප්පාඩුව පවතී

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - මූල්‍ය හා පරිපාලන

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අනෙකුත් අංශ සහ ඒවායේ කාර්ය භාරයන් 

ලේකම් කාර්යාංශය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සමස්ත කළමනාකරණය, පාලනය සහ පරිපාලනය.

දුරකථන :94-11-2300705-11

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2300715

අලෙවි සංවර්ධන අංශය

වෙළඳපල පර්යේෂණ, අපනයන අලෙවිය පිලිබඳ උපදේශක සේවා සහ වෙළඳ සාකච්ඡා මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවල අපනයන කාර්යසාධනය සංවර්ධනය සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහාය වීම.

අනෝමා ප්‍රේමතිලක මිය අධ්‍යක්ෂිකා - අලෙවි සංවර්ධන අංශය

දුරකථන :94-11-2300720

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2305212

View Profile

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය

ජාතික හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් අපනයනයට නැඹුරු ව්‍යවසායන් සංවර්ධනය කිරීමට සහය වීම.

අනෝමා කරලියද්ද මහත්මිය අධ්‍යක්ෂිකා - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය

දුරකථන :94-11-2300701

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2303028

View Profile

කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය

විධිමත් සහ ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදන, තාක්ෂණික, තත්ව, නිපුණතා සහ අලෙවි සංවර්ධන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් උපාය මාර්ගිකව තෝරාගත් කාර්මික නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සියලු පාර්ශ්වකරුවන් සමග එක්ව කාර්මික නිෂ්පාදනවල සමස්ත සැපයුම් දාම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

චිත්‍රාන්ජලි දිසානායක මෙනවිය අධ්‍යක්ෂිකා - කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය

දුරකථන :94-11-2300726

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2303025

View Profile

අපනයන සේවා අංශය

මෙම අංශය මඟින් ICT/BPO/KPO ඇතුලත් වෘත්තීමය සේවා සපයන සහ විද්‍යුත් භාණ්ඩ නිපදවන සමාගම්වලට අපනයන වෙළඳපල අවස්ථා ලබා ගැනීමට සහාය ලබාදේ. ඒකාබද්ධ සැපයුම්, තත්ව, නිපුණතා සංවර්ධන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක  කිරීම තුලින් වෙළඳපල අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලව භාණ්ඩ / සේවා නිපදවා ගැනීමට සහාය වීම තුලින්  එම ව්‍යවසායකයන්ට තම අපනයන අදායම වැඩිකර ගැනීමටත් රැකියා මාර්ග ජනිත කරලීමටත් අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබේ. ICT/BPO/KPO අපනයනකරුවන් සඳහා වෙළඳපල සංවර්ධන වැඩසටහන්ද, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ අපනයනකරුවන් සඳහා උපදේශන සේවාවන්ද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. එමෙන්ම මෙම ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී ව්‍යවසායකයින් සඳහා අධ්‍යාපනික සම්මන්ත්‍රණ, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමටද කටයුතු කරනු ලැබේ.

එම්. කේ. එස්. කේ. මල්දෙනි මහතා අධ්‍යක්ෂ - අපනයන සේවා අංශය

දුරකථන :94-11-2300727

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2303025

View Profile

අපනයන කෘෂි අංශය

විධිමත් ඒකාබද්ධ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් කෘෂිකාර්මික, ධීවර සහ මත්ස්‍ය වගා නිෂ්පාදනවල අපනයන කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම.

මෙම අංශය විසින් මූලික අවධානය යොමු කරනු ලබන ප්‍රධාන නිෂ්පාදනවලට තේ, සැකසූ ආහාර, කොහු සහ කොහු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, කුළුබඩු සහ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, මුහුදු ආහාර, පළතුරු සහ එළවළු, විසිතුරු මසුන් සහ විසිතුරු පැළෑටි, තෙල් සහිත ඇට වර්ග සහ මාංශ බෝග, බෝතල් කළ පානීය ජලය, කාබනික කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන, ශාකසාර සහ ශාකසාර නිෂ්පාදන, මල් සහ විසිතුරු පැල නිෂ්පාදන(මල්, පැළෑටි, බීජ, සැරසිලි කොළ) ආදිය ඇතුලත් වේ.

පී.වී.ඒ.එම්.බැද්දෙගමගේ මහත්මිය. අධ්‍යක්ෂිකා -අපනයන කෘෂි අංශය

දුරකථන :94-11-2300732

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2304879

View Profile

මුදල් අංශය

අපනයන සංවර්ධන අරමුදල සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මණ්ඩලයට සහය වීම.

ජී. එම්. හේරත් මෙනවිය අධ්‍යක්ෂක - මුදල් අංශය

දුරකථන :94-11-2300734

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2300739

View Profile

මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ පරිපාලන පිලිවෙත් සකස් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන අතර ආයතනයේ සියලුම පරිපාලන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට සහය වීම

කේ. කේ. කන්නන්ගර මහතා

අධ්‍යක්ෂ - මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

දුරකථන :94-11-2300736

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2303329

ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශය

අපනයන අංශයේ තරඟකාරීත්වය වැඩි කිරීමට අපනයන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සහ නියාමනය කිරීම, ජාතික අපනයන උපාය මාර්ග , ආයතනික සැලැස්ම සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීම සහ නියාමනය කිරීම සහ අපනයන සංඛ්‍යාලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ප්‍රචලිත කිරීම.

දයානි වැගපිටිය මහත්මිය. අධ්‍යක්ෂිකා– ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශය.

දුරකථන :94-11-2300705-11

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2300715

View Profile

තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සහ සේවා ප්‍රදර්ශනය කරන ජාලස්ථ වෙළඳ බිහිදොර මගින් මණ්ඩලයට කාර්යක්ෂම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා සැපයීම, විද්‍යුත් - සන්නිවේදන සේවා, විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධන සේවා, www.srilankabusiness.com මණ්ඩලීය වෙබ් අඩවිය කිරීම, පරිඝණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග භාවිතය, ප්‍රවිශය සහ සම්පාදනය පිලිබඳ විද්‍යුත් - රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව හිතකර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වා ගැනීම.

ඉන්දු අලහප්පෙරුම මිය අධ්‍යක්ෂිකා - තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය.

දුරකථන :94-11-2300679

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2305211

View Profile

වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය

වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම, අපනයන කරුවන් මුහුණදෙන අපනයනය හා සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීම(අපනයනකරුවන්ගේ සංසදය), උපදේශන සේවා සැපයීම, අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් පවත්වාගෙන යාම, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, අදාල වෙළඳ දත්ත පද්ධති පවත්වා ගැනීම, යාවත්කාලින කළ ව්‍යාපාර පුස්තකාල පහසුකම් ලබා දීම, ඇසුරුම් සංවර්ධනය සහ පුහුණුව, අපනයන ආශ්‍රිත ප්‍රකාශන, සම්මන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණය කිරීම, වෙළඳ ප්‍රදර්ශන වලට සහභාගිවීම සහ ජාතික ඇසුරුම් මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම මගින් වෙළඳ කාර්යක්ෂමතාව ළඟා කර ගැනීමට අපනයනකරුවන්ට සහාය වීම.

එස්. ආර්. පී. ඉන්ද්‍රකීර්ති මයා අධ්‍යක්ෂක - වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය

දුරකථන :94-11-2300723

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2300676

නීති ඒකකය

නීති ආරවුල් විසඳීම, අධිකරණයේ ගොනුකළ යුතු ලේඛන සැකසීම සහ වෙනත් නීති ආකෘති පත්‍ර සැකසීම, ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම් සහ අදාල වාණිජ ගිවිසුම්, කොන්ත්‍රාත් සහ බැඳුම්කර පිළියෙල කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නෛතික ගැටළු ගැන අපනයනකරුවන්ට උපදෙස් දීම.

තක්ෂිලා විජේරත්න මහත්මිය. නීති නිලධාරිණි

දුරකථන :94-11-2300718

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-11-2300715

View Profile

අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය

මණ්ඩලයේ සියලු මූල්‍ය ගනුදෙනු විගණනය කිරීම පිළිබඳවත්, විගණකාධිපති විසින් අනුමත කරන ලද වාර්ෂික විගණන වැඩසටහන් කිරීම පිළිබඳවත් වගකිව යුතු වෙයි.

නිල්මිණී රණසිංහ මිය අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරිණි

දුරකථන :+94-11-230-0725

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :+94-11-230-0725

View Profile

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - දකුණු පළාත

පළමු මහල, නො.5ඒ, සී. ඒ. ආරියතිලක මාවත ,
මාතර ,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :+94-41-223 1591

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :+94-41-223 1687

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - මධ්යම පළාත

නො. 675, 3වන මහල,
විලියම් ගොපල්ලව මාවත,
මහනුවර,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන :94-81-223 3592

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-81-220 1147

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - වයඹ පළාත

ලංකා බැංකු ගොඩනැගිල්ල, කච්චේරිය පාර,
කුරුණෑගල,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :94-37-222 1972, 94-37-222-4256

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]

ෆැක්ස් :94-37-222 4256

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - උතූරු පළාත

එන්. එච්. ඩී. ඒ. ගොඩනැඟිල්ල,
වනජීවී කාර්යාල පටුමඟ, චුන්ඩික්කුලි,
යාපනය,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන :94 21 221 5944

ෆැක්ස් :94 21 221 5944

විද්‍යුත් තැපෑල :[email protected]