සාරාංශය

ධම්මික ජයවර්ධන මහතා   අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් - සංවර්ධන

සුදුසුකම්

  • වාණිජ්‍යයවේදී ගෞරව (විශේෂ) උපාධිය , කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය .
  • ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය , කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය.

පළපුරුද්ද 

ජයවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වසර මුදල් අංශයේ සහකාර ගණකාධිකාරී, ව්‍යපෘති අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වයඹ හා මධ්‍යම පළාත් කාර්යාල ප්‍රධානි ලෙස වසර 29 කට අධික කාලයක් තම සේවා දායකත්වය සපයා ඇත. ධම්මික ජයවර්ධන මහතා කුඩා හා මාධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සංවර්ධනය කිරීමේ හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවිනයෙකි.

රාජකාරි පසුබිම

වෙළඳපොළ සංවර්ධන වැඩසටහන් සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඇගයීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සැපයීම,සංවර්ධන කටයුතු, මෙහෙයුම් හා තාක්ෂණික කටයුතු සම්බන්ධ බලතල, කාර්යයන් / රාජකාරි සඳහා වගකිව යුතු ය