ලේකම් කාර්යාංශය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සමස්ත කළමනාකරණය, පාලනය සහ පරිපාලනය.

දුරකථන : 94-11-2300705-11

ෆැක්ස් : 94-11-2300715

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]