අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පිලිබඳ සාරාංශය

ජීවනී සිරිවර්ධන මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

සුදුසුකම්

  • වාණිජ්‍යයවේදී විශේෂ උපාධිය (දෙවන පන්තියේ සාමාර්ථයක් සහිතව), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය.
  • ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය (කුසලතා), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය.
  • වරලත් අලෙවිකරණ ආයතනයේ (CIM) පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව – එක්සත් රාජධානිය

පළපුරුද්ද

සිරිවර්ධන මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් 1984 සිට තම සේවා දායකත්වය සපයන්නීය. 1984 වර්ෂයේ සිට එතුමිය ආධුනික කළමනාකාර වරියක්, පර්යේෂණ සහකාර වරියක්, සහකාර අධ්‍යක්ෂිකාවක්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකාවක් ලෙස 2006 වසර දක්වා සේවය කොට ඇත. 2004 ඔක්තෝබර් මස සිට මාස 15 ක කාලයක් චෙන්නායි නුවර ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි ලෙස එතුමිය සේවය කොට ඇත.

රාජකාරී පසුබිම 

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමිය ලෙස,

  • සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක තුමාට සියළු පරිපාලන කටයුතුවලදී සහාය වීම.
  • මණ්ඩලයේ ලේඛකාධිකාරී ලෙස පැවරී ඇති වගකීම් වලට අමතරව, අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවලද විධායක කමිටු සාමාජිකාවක ලෙස කටයුතු කිරීම.
  • ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා මණ්ඩලයේ අංශ මගින්  සංවිධානය කරනු ලබන වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම, සම්බන්ධීකරණය කිරීම, සහ මෙහෙයවීම ආදී කටයුතු වලදී  ලේඛම් කාර්යාංශයේ ප්‍රධානි වශයෙන් මණ්ඩලයේ සභාපති හා ප්‍රධාන විධායකතුමාට වගකිව යුතුය. 
  • අන්තර් අමාත්‍යාංශ වැඩසටහන්, අපනයනයන් සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන ආයතන වල විධායක මණ්ඩල, අපනයනයන් සම්බන්ධව පත්කරනු ලබන කමිටු හා අධ්‍යයන කණ්ඩායම් තුල    අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ඉහල කළමනාකාරීත්වය  නියෝජනය කිරීම.
  • මණ්ඩලයේ සභාපතිනිය සහ ප්‍රධාන විධායිකා තුමියගේ අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස ක්‍රියා කිරීම. 

Telephone – 94-11-2300675

E-mail: [email protected]

දුරකථන – 94-11-2300675

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]