සාරාංශය

මාලනී බැද්දෙගමගේ මහත්මිය අධ්‍යක්ෂිකා  - අපනයන කෘෂි අංශය

සුදුසුකම්

  • විද්‍යාවේදී (B.Sc.), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
  • ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය (MBA), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය 

පළපුරුද්ද 

Counts 19 years experience in the SLEDB.

  • 2016 මැයි සිට මේ දක්වා - අධ්‍යක්ෂිකා / අපනයන කෘෂි අංශය
  • 2012 අප්‍රේල් සිට මේ දක්වා - වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂිකා / තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
  • 2011 ජනවාරි - 2012 අප්‍රේල්  - වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂිකා / අපනයන කෘෂි අංශය
  • 1997 දෙසැම්බර් - 2007 අප්‍රේල්  - සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා / අපනයන කෘෂි අංශය
  • 1993 අගෝස්තු - 1997 දෙසැම්බර - සහකාර කළමනාකාර / අපනයන කෘෂි අංශය

රාජකාරී පසුබිම

ක්‍රමානූකූල සහ ඒකාබද්ධ වැඩසටහන් හරහා කෘෂිකාර්මික, ධීවර හා ජලජ සංස්කෘතික නිෂ්පාදනවල අපනයන කාර්ය සාධනය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම.

මෙම අංශයෙන් මෙහෙයවනු ලබන ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ලෙස තේ, සැකසූ ආහාර, කොහුබත් සහ කොහු ආශ්‍රිත නිශ්පාදන, කුළු බඩු හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, මුහුදු ආහාර, පළතුරු සහ එළවළු, විසිතුරු මසුන්, සහ විසිතුරු ජලජ පැලෑටි, කාබනික කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන, පැළෑටි සහ ශාකසාර නිෂ්පාදන, මල් වගාව (මල්, පැලෑටි, බීජ, සැරසිලි කොළ) සැලකිය හැකිය.