සාරාංශය

එම.කේ.එස්.කේ.මල්දෙණි මහතා  අධ්‍යක්ෂ-අපනයන සේවා අංශය

සුදුසුකම්

  • ශාස්ත්‍රපති(M.A.) සහ විද්‍යාපති(M. Sc.) උපාධිය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
  • ශාස්ත්‍රවේදී(B.A) (ගෞරව) (පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය)
  • ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය (M. Eng.) (මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය )

අ.ස.මං. සේවා පසුබිම 

  • 1991 සිට - 1998 දක්වා - අලෙවි සංවර්ධන අංශය - ආසියානු සහ යුරෝපිය කලාපය ට දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන අලෙවිකරණය සම්බන්ධ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරී ලෙස කටයුතු කිරීම. 
  • 1998 සිට – 2005 දක්වා – නිෂ්පාදන කලනකරන අංශය - තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලිය තෙවන පාර්ශවයකට කොන්ත්‍රාත්තුවක් මගින් සැපයීම (ICT & BPO), විද්‍යුත් සහ මුද්‍රණ අංශය අදාල නිෂ්පාදන සහ සේවා සම්බන්ධ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරී ලෙස කටයුතු කිරීම 
  • 2005 සිට – 2008 දක්වා – වෙළඳ තොරතුරු සේවා අංශය – තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය සහ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලිය තෙවන පාර්ශවයකට කොන්ත්‍රාත්තුවක් මගින් සැපයීම (ICT & BPO), විද්‍යුත් අංශය අදාල නිෂ්පාදන සහ සේවා සම්බන්ධ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරී ලෙස කටයුතු කිරීම
  • 2008 සිට –  2011 දක්වා – අංශ ප්‍රධානි – අපනයන අලෙවි ප්‍රවර්ධන අංශය (Afr/CIS/ME)
  • 2011 දෙසැම්බර් සිට – 2012 මැයි දක්වා – අධ්‍යක්ෂ – විශේෂ ව්‍යපෘති අංශය
  • 2012 මැයි සිට – අධ්‍යක්ෂ – අපනයන සේවා අංශය