සාරාංශය

චිත්‍රාන්ජලි දිසානායක මෙනවිය අධ්‍යක්ෂිකා - කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්

  • ශාස්ත්‍රවේදී, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
  • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය, කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන ආයතනය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
  • ජනමාධ්‍යවේදය පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාව

වෘත්තීය සුදුසුකම්

(1986 – සිට මේ දක්වා) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් දිසානායක මහත්මිය වසර 26 කට වඩා වැඩි කාලයක් පර්යේෂණ සහකාර, සහකාර අධ්‍යක්ෂ, වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ - නිෂ්පාදන කළමනාකරණ අංශය, කාර්මික නිෂ්පාදන හා සේවා ඒකකයේ ප්‍රධානි ආදී තනතුරුවල සේවය කිරීමෙන් අනතුරුව දැන් කාර්මික නිෂ්පාදන අංශයේ අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස කටයුතු කරයි.

රාජකාරි පසුබිම

විධිමත් සහ ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදන, තාක්ෂණික, තත්ව, නිපුනතා සහ අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් උපාය මාර්ගිකව තෝරාගත් කාර්මික නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සියලු පාර්ශ්ව කරුවන් සමග එක්ව කාර්මික නිෂ්පාදනවල සමස්ත සැපයුම් දාම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, කාර්මික නිෂ්පාදනවල ඇසුරුම්කරණය දියුණු කිරීම,  ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමග එක්ව අපනයනකරුවන්ට අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික දැනුම සැපයිමට වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ක්‍රමවත් කිරීම, කාර්මික නිෂ්පාදන අංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම කාර්මික නිෂ්පාදන අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරියගේ වගකීම් වේ.