සාරාංශය

Ms. Indu Alahapperuma

ඉන්දු අලහප්පෙරුම මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂිකා  - තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය

සුදුසුකම්

 • ශාස්ත්‍රෙව්දී (BA) උපාධිය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය 
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිලිබඳ පශ්චාත් උපාධිය (MBA), කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය 

පළපුරුද්ද

Counts 30 years experience in the SLEDB.

 • මැයි 2016 මේ දක්වා - අධ්‍යක්ෂ/ තොරතුරු තාක්ෂණ
 • දෙසැම්බර් 2014 සිට මැයි 2016 - වැඩබලන. අධ්‍යක්ෂ/ වෙළඳපල සංවර්ධනය
 • 2011 සිට 2014 - නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ/ වෙළඳපල සංවර්ධනය
 • 2007 සිට 2009 - නියෝජ්ය අධ්‍යක්ෂ/ නිෂ්පාදන කළමනාකරණය
 • 2003 සිට 2007 - සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ නිෂ්පාදන කළමනාකරණය
 • 1998 සිට 2003 - සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ සේවා සහ TradenetSL
 • 1993 සිට 1998 - සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ සේවා
 • 1992 සිට 1993 - කළමනාකරණ සහකාර
 • 1987 සිට 1992 - පර්යේෂණ සහකාර-R.S.S වැඩසටහන සහ ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් කිරීම

රාජකාරී පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන සහ සේවා ප්‍රදර්ශනය කරන ජාලස්ථ වෙළඳ බිහිදොර මගින් මණ්ඩලයට කාර්යක්ෂම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා සැපයීම, විද්‍යුත් - සන්නිවේදන සේවා, විද්‍යුත් ප්‍රවර්ධන සේවා “www.srilankabusiness.com” මණ්ඩලීය වෙබ් අඩවිය කිරීම, පරිඝණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග භාවිතය, ප්‍රවිශය සහ සම්පාදනය පිලිබඳ විද්‍යුත් - රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව හිතකර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වා ගැනීම.