සාරාංශය

නිල්මිණී රණසිංහ මිය අභ්‍යන්තර විගණක නිලධාරිණී

මණ්ඩලයේ සියලුම මූල්‍ය ගනුදෙනු විගණනය සහ විගණකාධිපති විසින් අනුමත කරන වාර්ෂික විගණන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම අභ්‍යන්තර විගණක නිලධාරිණියගේ වගකීම වේ.

දුරකථන: +94-11-230-0725

ෆැක්ස් : +94-11-230-0725

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]