සාරාංශය

දේවී තක්ෂිලා විජේරත්න මහත්මිය නීති නිලධාරිණි 

සුදුසුකම්

 • නීතිපති (LL.M) (වේල්ස්) නීතිවේදී (LL.B) (ශ්‍රී ලංකාව)
 • නිතිවේදී (නීති විද්‍යාලය)
 • ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව -PGDBM
  (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය)
 • බුද්ධිමය දේපල නීතිය පිළිබඳව පශ්චාත් නීතිවේදී ඩිප්ලෝමාව (නීති විද්‍යාලය)
 • ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිලිබඳ ඩිප්ලෝමාව (BCIS)

පළපුරුද්ද 

විජේරත්න මහත්මිය 2005 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී සහකාර නීති නිලධාරිනියක ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සේවයට බැඳුනු අතර 2008 පෙබරවාරි මස සිට මණ්ඩලයේ නීති නිලධාරිණිය ලෙස සේවය කරන්නීය.

රාජකාරි පසුබිම 

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට සහ එහි අංශ වල ක්‍රියාකාරකම් හා අදාල වාණිජ ගිවිසුම්, කොන්ත්‍රාත් සහ බැඳුම්කර පිළියෙල කිරීම සහ නෛතික ගැටළු පිලිබඳ අපනයනකරුවන්ට අවශ්‍ය නීති උපදෙස් ලබාදීම හරහා සහාය වීම සහ පහත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා නෛතිකව සහය වන්නීය :

 • අපනයනකරුවන්ට නීති උපදේශනය සැපයීම 
 • අපනයනකරුවන්ට ණය ආධාර සහ ප්‍රතිපාදන සැපයීමේදී අවශ්‍ය නීති උපදෙස් සැලසීම 
 • දේශීයව සහ විදේශීයව ක්‍රියාත්මක වන අපනයනයන් හා අදාල ව්‍යපෘතතීන්ගේ නීතිමය පසුබිම විමසා බැලීම
 • අපනයනයන්ගේ වාණිජ්‍යමය කටයුතු සඳහා නීතිමය ප්‍රතිපාදන සැලසීම