සාරාංශය

අනෝමා ප්‍රේමතිලක මිය   අධ්‍යක්ෂිකා - සංවර්ධනය

රාජකාරි පසුබිම

  • ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අලෙවි සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීම
  • නව වෙළඳපොළ සහ නව අපනයන නිෂ්පාදන පිළිබඳව පර්යේෂණ කිරීම
  • විදේශීය ගැනුම්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට ආකර්ෂණය කර ගැනීම
  • දේශීය අපනයනකරුවන් ඉලක්කගත වෙළඳපොළ වෙත යොමු කිරීම
  • ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රදර්ශනවලදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කිරීම 
  • ජාත්‍යන්තරය තුල දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන වල ප්‍රතිරූපය ඉහල නැංවීමට වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • ජාත්‍යන්තරය තුල දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍පමණක් ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වෙළඳ ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කිරීම 
  • විදේශීය රාජ්‍යයන් තුල ශ්‍රී ලංකික අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කරනු වස් වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීම
  • ජාත්‍යන්තරයට  දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි බිහිදොර ලෙස ක්‍රියා කිරීම