සාරාංශය

යූ.කේ.දයානි වැගපිටිය මහත්මිය අධ්‍යක්ෂ – ප්‍රතිපත්ති සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශය

සුදුසුකම්

  • ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව (ආර්ථික විද්‍යාව)
  • පශ්චාත් උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව)

වෘත්තීය සුදුසුකම්

දයානි වැගපිටිය මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වසර 25 කට අධික කාලයක් සේවය කොට ඇත. ඇය පර්යේෂණ සහකාරවරියක ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සමග සේවයට එක්වීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිපත්ති හා උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂිකාවක්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකාවක් වශයෙන්, වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂිකා වශයෙන් සේවය කර දැන් එම අංශයේම අධ්‍යක්ෂිකා වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නීය

රාජකාරි පසුබිම

අපනය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ නියාමනය කිරීම, ජාතික අපනයන උපයා මාර්ග, ආයතනික සැලැස්ම සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීම සහ නියාමනය කිරීම. අපනයන සංඛ්‍යාලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ප්‍රචලිත කිරීම. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වාර්ෂික අය වැය සැකසීම සහ ඒ පිළිබඳව පරික්ෂාවෙන් පසු වීම. රටේ අපනයනයන් වර්ධනය සහ අපනයන ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූල අනෙකුත් ක්‍රියා මාර්ග වලට සුදුසු පසුබිමක් ඇති කිරීම සඳහා අපනයනයන්ට අදාල විශාල සහ ක්ෂුද්‍ර ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් හා පරීක්ෂාවෙන් පසුවීම