අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - දකුණු පළාත

අනුර වික්‍රමසේකර මහතා
ආයෝජන මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ල, අපනයන සැකසුම් කලාපය, කොග්ගල
හබරාදුව,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන :94-91-222 3595

විද්‍යුත් තැපෑල :spo@edb.gov.lk

ෆැක්ස් :94-91-222 3595

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - මධ්යම පළාත

අනෝමා කරලියද්ද මහත්මිය
නො. 675, 3වන මහල,
විලියම් ගොපල්ලව මාවත,
මහනුවර,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන :94-81-223 3592

විද්‍යුත් තැපෑල :cpo@edb.gov.lk

ෆැක්ස් :94-81-220 1147

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - වයඹ පළාත

මනෝරි කුලසේකර මිය
අංක 15/6, කන්‍යාරාම පාර,
කුරුණෑගල,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :94-37-222 1972, 94-37-222-4256

විද්‍යුත් තැපෑල :nwpo@edb.gov.lk

ෆැක්ස් :94-37-222 4256

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ පළාත් කාර්යාල - උතූරු පළාත

පී. ධර්මේන්ද්‍ර මහතා
එන්. එච්. ඩී. ඒ. ගොඩනැඟිල්ල,
වනජීවී කාර්යාල පටුමඟ, චුන්ඩික්කුලි,
යාපනය,
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන :94 21 221 5944

ෆැක්ස් :94 21 221 5944

විද්‍යුත් තැපෑල :npo@edb.gov.lk