අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

අපගේ තොරතුරු හවුල්කරුවන්

CBI

CBI - සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලින් භාණ්ඩ ආනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය නෙදර්ලන්ත විදේශ කටයුතු අමත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත කාර්යාංශයකි. CBI ආයතනය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල අපනයනයන් වැඩිකිරීම තුලින් එම රටවල තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට ආධාර කරනු ලබයි. CBI ආයතනය යුරෝපිය වෙළඳපොළ පිළිබඳව වෙළඳ තොරතුරු සැපයීම, යුරෝපිය වෙළඳපොල සඳහා තිරසාර අපනයනකරුවන් බවට පත්කිරීමට දේශීය අපනයනකරුවන් පුහුණු කිරීම සහ අපනයනකරුවන්ට සේවා සපයන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වැනි ආයතන වලට තවදුරටත් ශක්තිමත්ව හා ක්‍රියාශිලිව තම සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා උපකාර කිරීම් ආදියෙහි නියැලෙමින් ශ්‍රී ලංකාව තුල වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ක්‍රියාශීලිව කටයුතු කරනු ලැබේ.

CBI ආයතනයේ සේවාවන් ගැන වැඩිදුරටත් දැනගැනීම සඳහා වීඩියෝව නරඹන්න CBI වෙළඳ තොරතුරු ලබාගැනීමට මෙතන ක්ලික් කරන්න තව දුරටත් කියවන්න
The International Trade Centre

ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ ලෝක වෙළඳ සංවිධානය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කාර්යාංශයකි. ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙවර වන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල සුළු පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ අපනයනයන් සාර්ථක කිරීම සඳහා හවුල්කරුවන් සමග එක්ව, පෞද්ගලික අංශයට, වෙළඳ අනුග්‍රාහක ආයතනවලට හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ආයතනවලට තිරසාර සංවර්ධන විසඳුම්  ලබා දීමයි. මෙම ආයතනය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සහ සංක්‍රාන්ති ආර්ථිකයක් සහිත රටවල ව්‍යවසායකයන්ගේ ජාත්‍යන්තර තරගකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම, වෙළඳ සේවා සපයන්නන්ගේ ශක්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම මගින් අපනයනකරුවන්ට සහ පෞද්ගලික අංශය ලෝක ආර්ථිකයට අනුගත කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට වැඩි සේවා අවස්ථාවන් ලබා ගැනීම සඳහා මූලිකවී ක්‍රියා කරයි. 

අයි.ටී.සී . විධායක අධ්‍යක්ෂකවරිය පිළිබඳ තව දුරටත් දැනගනිමට තව දුරටත් කියවන්න