අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සේවාවන් සඳහා ලියාපදිංචි වීම


BE AN #EXPORTCHAMPION

අපනයනකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 1979 අංක 40 දරණ අපනයන සංවර්ධන පනතේ 29 (2) (ඈ) වගන්තිය සහ 1985 ජූනි 27 දිනැති අංක 355/14 දරන ගැසට් නිවේදනයේ දක්වා ඇති නියෝගය අනුව වර්ෂ 1985 සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ආයතනික සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා පමණක් භාවිතා කරනු ලබන ස්වේච්ඡා යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අපනයනකරුවෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස්

නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත පහත දැක්වෙන උපකාරක ලේඛන සමඟ මුල් පිටපත් හා ඡායා පිටපත් සමග එක් එක් කාණ්ඩය යටතේ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

 • තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර
  • තීරු අංක 2 (General nature of Business)යටතේ අපනයන යනුවෙන් සඳහන් තනිපුද්ගල ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය (BRC)
  • ව්‍යාපාර හිමිකරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්
 • හවුල් ව්‍යාපාර
  • තීරු අංක 2 යටතේ අපනයන යනුවෙන් සඳහන් හවුල් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය
  • අයදුම්පත්‍රයේ  අත්සන්කර ඇති හවුල්කරුවන්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත්වල  ඡායා පිටපත්
 • සීමාසහිත සමාගම්  (පුද්ගලික /පොදු ) (2007 සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි සමාගම්)
  • සංස්ථාපිත සහතිකය
  • සමගම ලියාපදිංචිකිරීමේ සහතිකය  – පෝරම අංක 01/පෝරම අංක 40 (සමාගම් රෙජිස්ත්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සහතික කල යුතුය)
  • සමාගමේ කලමනාකර අධ්‍යක්ෂ හෝ සමාගමේ ඕනෑම අධ්‍යක්ෂ වරයෙක් අයදුම්පත්‍රයේ තීරු අංක 12 යටතේ අත්සන්කර රබර් මුද්‍රාව තබා තිබිය යුතුය
  • අයදුම්පත්‍රයේ අත්සන්කොට ඇති කලමනාකර අධ්‍යක්ෂ/අධ්‍යක්ෂ වරයාගේ/වරියගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්
  • සමාගමේ අපනයනයන් තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරමින් සමාගමේ කලමනාකර අධ්‍යක්ෂ/අධ්‍යක්ෂ වරයා/වරිය විසින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙළඳ පහසුකම් සැලසීමේ සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වරයා වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක්. 

අපනයනය කිරීමට ඔවුන්ගේ ඇති කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන පුරෝගාමී ව්‍යාපාර සඳහා තාවකාලික ලියාපදිංචි ‍නොම්මරයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. "අපනයනකරු" ලෙස ඔබේ ලියාපදිංචිය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ වසරක කාලයක් ඇතුළත CUSDEC Form, නෞභාර පත්‍රය / Airway Bill සහ කොමර්ෂල් ඉන්වොයිසිය, එකතු කළ අගය මත බදු සහතික සහ ටින් සහතික ලේඛනගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

අයදුම්පත්‍රය සහ ක්‍රියාපටිපාටි පෝරම බාගත කරගන්න

ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය පිළිගැනීමෙන් පසු අපනයනකරුට මණ්ඩලය විසින් ලියාපදිංචි අංකයක් වෙන් කරනු ලැබේ.

මෙම රෙගුලාසි යටතේ නිකුත් කර ඇති ලියාපදිංචි අංකය මාරු කිරීමට හො පැවරීමට නොහැක

 • මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති අපනයනකරුවන් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය වෙත වාර්ෂිකව ලියාපදිංචි අළුත් කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී දැනට නිකුත් කර ඇති ලියාපදිංචි අංකය ඉදිරිපත් කිරීමට අවශය වේ.
 • අයදුම්පත්‍රයේ වෙනස් කිරීම් හෝ එකතු කිරීම් පමණක් පෙන්විය යුතු ය
 • වෙනස්කම් නොමැති නම්, වෙනස්කම් කිසිවක් නොමැති බව අයදුම්පත්‍රයේ සටහන් කළ යුතුය
 • ලියාපදිංචිය සෑම වසරකම ජනවාරි 31 දිනට පෙර අලුත් කළ යුතුය


ශ්‍රී ලංකා අපනයන කරුවන්ගේ නාමාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වීම

දැනට අපනයන කරුවන්, අපනයනකරුවන්ගේ නාමාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි කිරිමේ ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ වෙළඳ පහසුකම් සැලසීමේ හා වෙළඳ තොරතුරු අංශය මගිනි. මෙම ක්‍රියාවලියේ මූලික අරමුණ අපනයනකරුවන් ගේ යාවත්කාලීන දත්ත පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම තුලින් විදේශීය ගැනුම් කරුවන්ට ඉතා පහසුවෙන් දේශීය විකුණුම්කරුවන් පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසීමයි. 
මෙම නාමාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අපනයන කරුවන් විසින් සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රයක් වෙළඳ පහසුකම් සැලසීමේ සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශයට බාරදිය යුතුය. වාර්ෂිකව තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහාද මෙම අයදුම්පත්‍රය බාවිතා කල හැක.

අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගන්න - අපනයන කරුවන්ගේ නාමාවලිය


විද්‍යුත් වෙළඳපොළ

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවිය හරහා දේශීය අපනයනකරුවන්ට තම නිෂ්පාදන හා සේවා ලෝකයට විවෘත කිරීමේ හැකියාව ලැබේ. අන්තර්ජාලය හරහා දේශීය නිෂ්පාදන හා සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ සහ විකිණීමේ ප්‍රමුඛ විද්‍යුත් වෙළඳපොළක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හැඳින්විය හැක. ගැනුම්කරුවන්ට/පාරිභෝගිකයන්ට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හරහා පුළුල් පරාසයක විහිදී ඇති දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සහ සේවා පිලිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම මෙන්ම ණයවර පත් හරහා ඉතා ආරක්ෂිතව ඒවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.

විද්‍යුත් වෙළඳපොළ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා


අන්තර්ජාලය හරහා ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම

ශ්‍රී ලාංකීය ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත අන්තර්ජාලය හරහා ලබා ගැනීමේ පහසුකම ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සලසා ඇත. මේ පහසුකම ලබා ගැනීම සඳහා දායකත්ව මුදල වසරකට රුපියල් 2500/= කි.

අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගන්න  - ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත


වෙබ් දැන්වීම් සඳහා ලියාපදිංචි වීම

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, අපනයන ප්‍රවර්ධනය සහ සංවර්ධනය කිරීම සදහා වූ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය ආයතනය වේ www.srilankabusiness.com යන අපගේ වෙබ් අඩවිය, අතිශයින්ම ඵලදායි B2B අලෙවිකරණ හා ජාලකරණ වේදිකාවක් වන අතර දේශීය හා අන්තර්ජාතික ව්යාපාරිකයින් හා ඔවුන් නියෝජනය කරන නියෝජිතයන් ගේ ආකර්ශනයට ලක්වූ කාලීන තොරතුරු වලින් දැනුවත් වෙබ් අඩවියක් වේ.

එම නිසා අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරණය කිරීමෙන්, ඔබේ ව්යාපාරය සඳහා ප්‍රචාරණයක් ලබා ගන්න. අපගේ වෙළඳ ප්‍රචාරණ ප්‍රතිපත්තිය සහ නිර්මාණාත්මක මාර්ගෝපදේශ වැඩිදියුණු කරගත හැකි වන පරිදි ඔබට අප සමඟ ප්‍රචාරණය කළ හැකි ආකාරය ගැන පැහැදිලි අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.

වෙබ් දැන්වීම් අයකිරීම් ගාස්තු

දේශීය අපනයනකරුවන් සඳහා දැන්වීම් ගාස්තුදේශීය සේවා සපයන්නන් සඳහා දැන්වීම් ගාස්තු අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම - වෙබ් දැන්වීම්