අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

වෙබ් අඩවි ප්‍රවර්ධක

පහතින් ඇති ඕනෑම වෙබ් බැනරයක් තම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය තම හවුල්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.  ඕනෑම වෙබ් අඩවියක විවිධ ප්‍රමාණයේ අවකාශ තුලට ඇතුලත්කිරිම පහසුවීම සඳහා පහත ඇති වෙබ් අඩවි ප්‍රවර්ධක බැනර විවිධ හැඩතලවලින් සහ ප්‍රමාණවලින් යුක්ත වේ. ප්‍රවර්ධක බැනර වලට අදාල කේතයන් ඔබේ වෙබ් අඩවියේ අදාල ස්ථානවලට පිටපත් කිරිම මගින් අදාල බැනර ඔබේ වෙබ් අඩවිය තුලද ප්‍රදර්ශනය කල හැක. මෙම බැනර ඔබේ වෙබ් අඩවිය තුල ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ ත්‍යාගශීලී ක්‍රියාව හරහා ඔබට ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රධාන අපනයන මධ්‍යස්ථානයක් කිරීමේ උදාර කර්තව්‍යයට සහාය වීමේ හැකියාව ලැබේ .

  • 720x90 Promotion banner
  • 300x600 Promotion Banner
  • 336x280 Promotion banner
  • 300x250 Promotion Banner
  • 250x250 Promotion Banner
  • 3000x50 Promotion Banner
  • 160x600 Promotion Banner
  • 120x600 Promotion Banner