අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

ටෙන්ඩර

1998‐12‐09 දින ගන්නා ලද කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයකට අනුව, ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වෙබ් අඩවිය හරහා සුළු මුදලකට රජෙය් ටෙන්ඩර පල කල හැක.

මේ මොහොතේ පල කරන ලද ටෙන්ඩර නොමැත.