අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන්

ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින්, අපනයන කරුවන් සහ අපනයන විභවයක් සහිත අයවළුන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව දැනුවත්කිරීම සඳහා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සහ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සංවිධානය කරනු ලැබේ.

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ මෙහයුම් කියාකාරීත්වය පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

කවුරුන් සඳහාද?

ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා සක්‍රියව දායක වන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල උසස් සහ මධ්‍යම මට්ටෙම් විධායක නිලධාරීන් සඳහා මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබයි.

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

පළමු ඒකකය - සෙනසුරාදා දින පහකි (05)

 • ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් කටයුතුවල මූල්‍යමය සහ නීතිමය පැතිකඩ
 • කතිකා කිරීමේ සහ ගණුදෙනු කිරීමේ හැකියාව
 • විකුණුම් සම්බන්ධතා
 • භාණ්ඩ පවාහන කොන්ත්‍රාත්
 • ගණුදෙනු පියවීමේ විධික්‍රම
 • ආනයනය සහ අපනයනය සඳහා මුදල් යෙදවීම
 • පිරිවැයකරණය සහ මිල නියම කිරීම
 • ජාත්‍යන්තර වාණිජ්‍යය කටයුතු පිලිබඳ වෙළඳ මණ්ඩලය මගින් ඉදිරිපත් කරන ලද නීති මාලාව (INCOTERMS(2010))
 • විනිමය අවදානම
 • මතෙභ්ද නිරවුල්කිරිම
 • අනුගහපුර්වක වෙළඳාම
 • මූල්‍යකරණය කුඩා සාධක වලට බිඳීම
 • විද්‍යුත් වාණිජ්‍යය

දෙවන ඒකකය - සෙනසුරාදා දින පහකි (05)

 • ආනයන/අපනයන කියා පටිපාටි සහ ප්‍රවර්ධනය
 • භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය
 • රේගු කියාපටිපාටි
 • ශී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කියාපටිපාටි
 • භාණ්ඩ ආනයනෙය් තීරුබදු රහිත ප්‍රවේශය
 • අපනයන ඇසුරුම්කරණය
 • නාවික රක්ෂණය
 • ගුවන් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ ක්‍රියාපටිපාටි
 • අයෝජන මණ්ඩල ක්‍රියාපටිපාටි
 • ආනයන සහ අපනයන ක්‍රියාපටිපාටි
 • අන්තරාල වෙළඳාම

ශී ලංකා රේගුව, කොළඹ වරාය සහ කටුනායක ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් මීට ඇතුලත් වේ .

පාඨමාලා ගාස්තුව - රු. 25,000 / - සම්පූර්ණ වැඩසටහන වෙනුවෙන්, එක් මොඩියුලයක් සඳහා රු.10,000 / - බැගින් සහ ක්ෂේත්ර චාරිකාව සඳහා රු.5,000 /-

විමසීම් : චින්තිකා සීල්මන් - අපනයන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී

දුරකථන :+94 11 2300705-11 Ext(323)

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න

ආනයන සහ අපනයන ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳව සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව

කවුරුන් සඳහාද?

රේගු නිෂ්කාශන කටයුතු වල  හා භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමේ කටයුතුවල නියැලෙන්නන් ඉලක්ක කොට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් මෙම සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව සංවිධානය කරනු ලැබේ.

පාඨමාලා අන්තර්ගතය
 • අපනයන ක්‍රියා පටිපාටි සහ සතිකපත්‍ර පිලිබඳ හැඳින්වීම
 • ආනයන ක්‍රියාපටිපාටි පිලිබඳ හැඳින්වීම
 • රේගු ආනයන, අපනයන, ඇපකර ක්‍රියාපටිපාටි සහ ප්‍රලේඛන
 • වරාය ක්‍රියාපටිපාටි සහ ප්‍රලේඛන
 • ගුවන් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ක්‍රියා පටිපාටි
 • ආයෝජන මණ්ඩලයේ ක්‍රියා පටිපාටි
 • ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී  බැංකු ක්‍රියා පටිපාටි
 • භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය
 • ආනයනයේදී සහ අපනයනයේදී තත්ත්ව පාලනය කිරීම
 • භාණ්ඩ රක්ෂණය
 • ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී සපුරාලිය යුතු අනෙකුත් අවශ්‍යතා

ශී ලංකා රේගුව, කොළඹ වරාය සහ කටුනායක ගුවන් භාණ්ඩ පර්යන්ත ගොඩනැගිල්ලට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් මීට ඇතුලත් වේ . (Optional)

පාඨමාලා ගාස්තු :

පාඨමාලා ගාස්තුව - රු. 20,000 / - සම්පූර්ණ වැඩසටහන වෙනුවෙන්, එක් මොඩියුලයක් සඳහා රු.15,000 / - බැගින් සහ ක්ෂේත්ර චාරිකාව සඳහා රු.5,000 /-

ලිපිද්‍රව්‍ය සහ ආහාරපාන සපයනු ලැබේ.

ෙක් පත් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය නමින් රේඛනය කල යුතුය .

විමසීම් : රම්‍යා ධර්මවර්ධන - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා

දුරකථන :+94 11 2303026

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]

සහතික පත්‍

පාඨමාලාව අවසානයේදී පවත්වනු ලබන ඇගයීම් පරීක්ෂණයෙන් සමත් වන්නන්ට සහතික පත්‍රයක් පිරිනැමේ.

ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය බාගත කර ගන්න

ඇසුරුම්කරණ තාක්ෂණය පිලිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – 2016

කවුරුන් සඳහාද?

අපනයනකරුවන්, අපනයන දිශානත මාධ්‍ය පරිමාණයේ ව්‍යවසායකයන් සහ ඇසුරුම්කරණ කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින මධ්‍යම සහ ආධුනික කළමනාකරුවන්, තත්ත්ව පරීක්ෂකවරුන් ඉලක්කකොටගෙන මෙම පාඨමාලාව සංවිධානය කරනු ලැබේ.

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

සාමාන්‍ය

 • මූලික ඇසුරුම්කරණය
 • ඇසුරුම්කරණය සහ පරිසරය
 • ඇසුරුම්කරණය, අලෙවිකරණය සහ චිත්‍රණ නිර්මාණය
 • මූඩි සහ පියන්, ආලේපන උපකරණ, මුහුණත් දෙකක් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමේදී භාවිතා වන ද්‍රව්‍ය, මුද්‍රණ තීන්ත , ඇලවීමට භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය, ආලේපන, ලේබල සහ ලේබල් කිරීම
 • ප්‍රවාහන ඇසුරුම්කරණය, (ප්‍රවාහන ක්‍රමෝපායන්, ඇසුරුම් සැලැස්ම සහ නිර්මාණය, ප්‍රවාහනයේදී සිදුවිය හැකි උවදුරු මග හැරීම, ඇසුරුමේ විශ්වසනීයත්වය පරික්ෂා කිරීම)
 • Hazards, Reliability/Performance testing)
 • ඇසුරුම්කරණයේදී භාවිතා වන යන්ත්‍ර සුත්‍ර සහ ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය
 • අපනයන නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණයේදී සැලකිය යුතු කරුණු සහ සුදුසු ඇසුරුම්කරණ ද්‍රව්‍ය භාවිතාව
 • ්‍රමිතිකරණය

නම්‍යශීලි ඇසුරුම්

 • පෝලිමර් තාක්ෂණය සහ පොලිමර් තාක්ෂණයේ රසායනික ව්‍යුහය, අපනයන නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණයේදී තුනී ඇලුමිනියම් භාවිතා කිරීම
 • නම්‍යශීලි ඇසුරුම් තෝරාගැනීමේදී සැලකියයුතු කරුණු
 • නම්‍යශීලි ඇසුරුම් නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය,  ප්‍රතිරෝධී ගුණාංග, නම්‍යශීලි ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය යම් යම් ක්‍රියාදාමයන් හරහා ඇසුරුම්කරණයට සුදුසු පරිදි භාවිතා කිරීම සහ ඒවායේ තත්ත්ව පරික්ෂාව
 • බහු සතර කඩදාසි / වියන ලද මලු

දෘඩ ඇසුරුම්කරණය

 • තනි ස්ථර ඝන  කඩදාසි (කාඩ්බෝඩ්) සහ බහු ස්ථර රැලිති ඝන  කඩදාසි භාවිතාකොට ඇසුරුම් කිරීම
 • ලෝහ ඇසුරුම්
 • විදුරු ඇසුරුම්
 • දෘඩ ප්ලාස්ටික්
 • දැව ඇසුරුම්
 • සංයුක්ත ඇසුරුම්
 • තත්ත්ව පරික්ෂාව

පාඨමාලා ගාස්තු : එක් අයෙක් සඳහා රුපියල්  30,000/=  (දිවා ආහාරය සහ පාඨමාලා ලිපි ද්‍රව්‍ය ඇතුළුව)

Contact :

කේ . රත්නමලල මිය, සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා

දුරකථන:+94 11 2302072

ෆැක්ස් : +94 11 2302071

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]