எம்மை தொடர்புகொள்ள

இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திசபை

இல.42,நவம் மாவத்தை,
கொழும்பு-02,
இலங்கை.

தொலைபேசி :+94-11-230-0705 / 11

தொலைநகல் :+94-11-230-0715

மின்னஞ்சல்       :[email protected]

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை அமைவிட வரைபடம்

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை தொடர்பு விபரங்கள்

தலைவர் மற்றும் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி

திருமதி.இந்திரா மல்வத்த

தொலைபேசி    :+94-11-230-0712

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் நாயகம்

திருமதி. ஜீவனி ஶ்ரீவர்தன

தொலைபேசி    :+94-11-230-0675

மின்னஞ்சல் :[email protected] / [email protected]

மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் -அபிவிருத்தி

திரு. தம்மிக்க ஜயவர்தன

தொலைபேசி    :+94-11-230-3973

தொலைநகல் :+94-11-230-3976

மின்னஞ்சல் :[email protected]

மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் - நிதி மற்றும் நிர்வாகம்

தற்போது வெற்றிடமாக உள்ளது

பணிப்பாளர் - சந்தை அபிவிருத்தி

திருமதி. அனோமா பிரேமதிலக

தொலைபேசி    :+94-11- 230-0720

தொலைநகல் :+94-11- 230-5212

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - பிராந்திய அபிவிருத்தி

திருமதி. அனோமா கரலியத்த‌

தொலைபேசி    :+94-11- 230-0701

தொலைநகல் :+94-11- 230-3028

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - தொழில்துறை உற்பத்திகள்

செல்வி. சித்ராஞ்சலி திசானாயக்க

தொலைபேசி    :+94-112-300726

தொலைநகல் :+94-112-303025

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - ஏற்றுமதி சேவைகள்

திரு. M.K.S.K. மல்தெனி

தொலைபேசி    :+94-11-230-0727

தொலைநகல் :+94-11-230-3025

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - ஏற்றுமதி விவசாயம்

திருமதி. மாலனி பத்தேகம

தொலைபேசி    :+94-11-2300731

தொலைநகல் :+94-11-230-4879

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - நிதி

செல்வி ஜி. எம். ஹேரத்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0734

தொலைநகல் :+94-11-230-0739

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - தகவல் தொழிநுட்பம்

திருமதி. இந்து அழகபெரும

தொலைபேசி    :+94-11-230-0679

தொலைநகல் :+94-11-230-5211

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - மனித வள முகாமைத்துவம்

திரு. K.K. றுவான் கன்னங்கரா

தொலைபேசி    :+94-11-230-0736

தொலைநகல் :+94-11-230-3329

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - கொள்கை மற்றும் மூலோபாய திட்டமிடல்

திருமதி. தயானி வெகாபிடிய

தொலைபேசி    :+94-11-230-0729

தொலைநகல் :+94-11-230-0732

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பணிப்பாளர் - வர்த்தக வசதியளிப்பு மற்றும் வர்த்தக தகவல்

திரு. S.R.P. இந்த்ரகீர்த்தி

தொலைபேசி    :+94-11-230-0724

தொலைநகல் :+94-11-2300676

மின்னஞ்சல் :[email protected]

சட்ட உத்தியோகத்தர்

திருமதி. D.T. விஜயரத்ன

தொலைபேசி    :+94-11-230-0718

தொலைநகல் :+94-11-230-0715

மின்னஞ்சல் :[email protected]

Internal Auditor

திருமதி. நில்மினி ரனசிங்க

தொலைபேசி    :+94-11-230-0725

தொலைநகல் :+94-11-230-0725

மின்னஞ்சல் :[email protected]

சந்தை அபிவிருத்தி பிரிவு

ஜரோப்பிய சந்தை மற்றும் சந்தை புலனாய்வு அலகு

துணை பணிப்பாளர்

திரு.பிரசன்ன ஜயசிங்க

சந்தை :மேற்கு ஜரோப்பா

தொலைபேசி    :+94-11-230-0722

மின்னஞ்சல் :[email protected]

லத்தின் அமெரிக்க வலயம் மற்றும் ஜரோப்பிய ஒன்றியம்

துணை பணிப்பாளர்

திருமதி. உதேனி விஜயக்கோன்

சந்தை :கிழக்கு ஜரோப்பா மற்றும் நோர்டிக் நாடுகள், லத்தின் அமெரிக்க நாடுகள்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0721

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஆசிய பிராந்தியம் மற்றும் ஓசியானியா பிராந்தியம்

துணை பணிப்பாளர்

திருமதி. மனோஜா திசானாயக்க

சந்தை :ஆசியா, ஓசியானியா

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 252

மின்னஞ்சல் :[email protected]

சார்க் பிராந்தியம் மற்றும் கிழக்கு ஆசியா

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி.செளமியா கன்னங்கரா

சந்தை :சார்க் மற்றும் கிழக்கு ஆசியா

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 258

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஆசியா தொடர்பான சந்தை புலனாய்வு

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி.அப்சரா சந்தனி

சந்தை :ஜப்பான், நேபால்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 271

மின்னஞ்சல் :[email protected]

வட அமெரிக்கா மற்றும் கனடா

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி. எரந்தி சியாமலி

சந்தை :வட அமெரிக்கா மற்றும் கனடா

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 260

மின்னஞ்சல் :[email protected]

மத்திய கிழக்கு, CIS மற்றும் ஆபிரிக்க வலயம்

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

திருமதி. சமி கெட்டியாராச்சிகே

சந்தை :மத்திய கிழக்கு, CIS மற்றும் ஆபிரிக்க வலயம்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 264

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஜரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் அமெரிக்க சந்தை புலனாய்வு

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

திரு. திலுக் சில்வா

சந்தை :பிரேசில், மெக்சிகோ, போலாந்து

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 261

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி விவசாய பிரிவு

துணை பணிப்பாளர்

திருமதி. S.A.G. அனுராதா

உற்பத்திகள் :கடல் உணவு மற்றும் மீன், தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் சார் உற்பத்திகள்s

தொலைபேசி    :+94-11-230-3971

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி. கயானி விஜயதிலக

உற்பத்திகள் :மசாலா, அத்தியாவசிய எண்ணெய் மற்றும் மூலிகை உற்பத்திகள்s, மலர்,செடி வளர்ப்பு, சேதன உற்பத்திகள்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 394

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி. திலினி உபத்யா விமலகுணசேகர

உற்பத்திகள் :உணவு மற்றும் பானங்கள், தேயிலை, பழங்கள் மற்றும் காய்கறி

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 390

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

செல்வி. நாமலி விஜயசேகர

உற்பத்திகள் :மீன்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 387

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

செல்வி. அனுராதா ராஜபக்சே

உற்பத்திகள் :கடல் உணவு, சேதன உற்பத்திகள்s

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 238

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

செல்வி. நிபுனி முனசிங்கே

உற்பத்திகள் :மசாலா, அத்தியாவசிய எண்ணெய் மற்றும் மூலிகை உற்பத்திகள்s, மலர்,செடி வளர்ப்பு

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 391

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

திரு. யோகன் சில்வா

உற்பத்திகள் :தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் சார் உற்பத்திகள்s

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 392

மின்னஞ்சல் :[email protected]

தொழில்துறை உற்பத்திகள் பிரிவு

துணை பணிப்பாளர்

திருமதி. S.S. ஜயவர்தன

உற்பத்திகள் :நெசவு மற்றும் கைத்தறி மற்றும் வீட்டு நெசவு

தொலைபேசி    :+94-11-314-4616

மின்னஞ்சல் :[email protected]

துணை பணிப்பாளர்

திரு. ஹர்ச பத்பெரிய

உற்பத்திகள் :மாணிக்கம், இரத்திணம் மற்றும் ஆபரணம் மற்றும் காலனி மற்றும் தோல் உற்பத்திகள்s

தொலைபேசி    :+94-11-313-5741

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திரு. இந்திக சுகததாச

உற்பத்திகள் :ஒளி பொறியியல் மற்றும் காலனி மற்றும் தோல் உற்பத்திகள்s

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705, Ext.363

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திரு. P.L சுசந்த பிரேமரத்ன

உற்பத்திகள் :இறப்பர் மற்றும் இறப்பர் உற்பத்திகள்s, பிளாஸ்ரிக் மற்றும் படகு கட்டுமாணம்

தொலைபேசி    :+94-11-230-07271, Ext.359

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி. S.A.G. சமந்தி

உற்பத்திகள் :பீங்கான் மற்றும் மங்கு பீங்கான் மற்றும் ஓட்டோமொபைல் உதிரிப்பாகம்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11, Ext.358

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

திருமதி. D.V.G. மங்களா மதுவந்தி

உற்பத்திகள் :படகு கட்டுமாணம் மற்றும் கப்பல் கட்டுமாணம் மற்றும் பரிசு பொருள் மற்றும் வாழ்க்கைமுறை

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11, Ext.357

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி சேவைகள் பிரிவு

துணை பணிப்பாளர்

திரு. C. அமரசிங்க

சேவைகள் :கட்டுமாணம், சுகாதாரம், கல்வி

தொலைபேசி    : +94-11-2303-974 , +94-11-230-0705/11

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திரு. அகில டி சொய்சா

சேவைகள் :இலத்திரனியல், அச்சு

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 283

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி. ரவிந்தி ரனராஜ

சேவைகள் :சுகாதாரம், ICT/BPM

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 284

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திருமதி. ரவிந்தி ரனராஜ

சேவைகள் :ICT/ BPM

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 284

மின்னஞ்சல் :[email protected]

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

திருமதி. நிலானி ரத்னாயக

சேவைகள் :கட்டுமாணம், இலத்திரனியல்

தொலைபேசி    : +94-11-230-0705 / 11 Ext. 288

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

திரு. திணேஸ் அட்டனாயக

சேவைகள் :ஐசிடி / பிபிஎம், அச்சு

தொலைபேசி    :+94-11-230-0705 / 11 Ext. 282

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்

Ms.தணூஸ்க றூவான்பத்ரன

சேவைகள் :கல்வி, பண்டசாலை வர்த்தகம்

தொலைபேசி    : +94-11-230-0705 / 11 Ext.281

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிராந்திய அபிவிருத்தி

துணை பணிப்பாளர்

திரு. D.M.P.திசானாயக்க

பகுதி :வியாபாரம்/பிராந்திய அபிவிருத்தி

தொலைபேசி    :+94-11-2303975 / 11-2300705-11

மின்னஞ்சல் :[email protected]

தகவல் தொழிநுட்பம்

துணை பணிப்பாளர்

திரு. சமன் சிசில்

பகுதி :வர்த்தக புள்ளிவிபரம்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0704

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திரு. K.Y.C. கிரேரூ

பகுதி :இ-சந்தை பிரதேசம்

தொலைபேசி    :+94-11-230-5209

மின்னஞ்சல் :[email protected]

வர்த்தக வசதியளிப்பு மற்றும் வர்த்தக தகவல்

துணை பணிப்பாளர்

திரு. உபுள் அக்மீமன

பகுதி :வர்த்தக தகவல்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0677

தொலைநகல்:+94-11-230-0676

மின்னஞ்சல் :[email protected]

துணை பணிப்பாளர்

திருமதி. ரம்யா தர்மவர்தன

பகுதி :பயிற்ச்சி மற்றும் வர்த்தக தகவல்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0678

தொலைநகல்:+94-11-230-0676

மின்னஞ்சல் :[email protected]

துணை பணிப்பாளர்

திரு. சலாணா அமரசிங்க

பகுதி :வாங்குபவர் தேடல் மற்றும் வர்த்தக புள்ளிவிபர சேவைகள்

தொலைபேசி    :+94-11-2302072

தொலைநகல்:+94-11-230-0676

மின்னஞ்சல் :[email protected]

கொள்கை மற்றும் மூலோபாய திட்டமிடல்

துணை பணிப்பாளர்

திருமதி. அச்சினி வீரவர்தன

பகுதி :திட்டமிடல் மற்றும் கொள்கை

தொலைபேசி    :+94-11-230-0730

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

திரு. S.U. ரத்னசேகர

பகுதி :கொள்கை

தொலைபேசி    :+94-11-230-0730

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

செல்வி. S.N. தரங்கனி

பகுதி :திட்டமிடல் மற்றும் புள்ளிவிபரம்

தொலைபேசி    :+94-11-230-0730

மின்னஞ்சல் :[email protected]

வணிக ஆதரவு அலகு

பிரதி பணிப்பாளர்

Mr.K.H.R.P. Fernando

பகுதி :வணிக ஆதரவு தகவல்

தொலைபேசி :+94-11-3144613

தொலைநகல் :+94-11-2303028

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

Mrs. Kumudunie Mudalige

பகுதி :வணிக ஆதரவு தகவல்

தொலைபேசி :+94-11-2303975

தொலைநகல் :+94-11-2303028

மின்னஞ்சல் :[email protected]

பிரதி பணிப்பாளர்

Mr. Anura Wickramasekara

பகுதி :வணிக ஆதரவு தகவல்

தொலைபேசி :+94-11-2303975

தொலைநகல் :+94-11-2303028

மின்னஞ்சல் :[email protected]

உதவி இயக்குனர்

Ms. Jayani Galagedara

பகுதி :வணிக ஆதரவு தகவல்

தொலைபேசி :+94-11-2303975

தொலைநகல் :+94-11-2303028

மின்னஞ்சல் :[email protected]

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மாகாண அலுவலகம்

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மாகாண அலுவலகம் தென் மாகாணம்

துணை பணிப்பாளர்
திரு. அனுர விக்ரமசேகர
1stமாடி, இல‌. 5A,
சி.ஏ. ஆரியதிலக‌ மாவத்தை,
மாத்தறை,
இலங்கை.

தொலைபேசி    :+94-41-223 1591

மின்னஞ்சல் :[email protected]

தொலைநகல்:+94-41-223 1687

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மாகாண அலுவலகம் மத்திய மாகாணம்

பிரதி பணிப்பாளர்
திரு.J.H.T.K.ஜயலத் கேவகே
எண். 675, 3 வது மாடி,
வில்லியம் கோபல்லவா மாவத்த,
கண்டி,
இலங்கை.

தொலைபேசி    :+94-81-223-3592

மின்னஞ்சல் :[email protected]

தொலைநகல்:+94-81-220-1147

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மாகாண அலுவலகம் வட மேல் மாகாணம்

பிரதி பணிப்பாளர்
திருமதி. மனோரி குலசேகர
No. 15/6, கொன்வன்ட் வீதி,
குருனாகல்,
இலங்கை.

தொலைபேசி    :+94-37-222-1972

தொலைபேசி   -2 : +94-37-2224256

மின்னஞ்சல் :[email protected]

தொலைநகல்:+94-37-222-4256

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மாகாண அலுவலகம் வட மாகாணம்

பிரதி பணிப்பாளர்
திரு. K. கணோஜன்
NHDA கட்டிடம்,
வன அலுவலக வீதி, சுண்டுக்குளி,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி    :+94 21 221 5944

தொலைநகல்:+94 21 221 5944

மின்னஞ்சல் :[email protected]