අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය පිළිබඳව  තොරතුරු විමසීම්

මූලික කරුණු

අපනයනකරුවෙක් වන්නේ කෙසේද?

අපනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩ සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති වෙළඳපොළක් සහිත රටවල් තෝරාගැනීම සහ එම වෙළඳපොළ ස්වභාවය පිළිබඳව අන්තර්ජාලය, පුස්තකාල පහසුකම්, තොරතුරු හා දත්ත පද්ධති ආදිය මුලාශ්‍ර කොටගෙන මනා අධ්‍යයනයක් කිරීම සාර්ථක අපනයනකරුවෙකු වීමේ තීරණාත්මක සාධක ලෙස හැඳින්විය හැක. අපනයනකරු විසින්  වෙළඳපොළ ඉල්ලුම, වෙළඳපොළ නැඹුරුතා, වෙළඳපොළ වර්ධනය, දැනට සිටින සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳව තොරතුරු  විශ්ලේෂණයක් කිරීම හා තෝරාගත් වෙළඳපොළට අදාල භාණ්ඩ ප්‍රමිති අවශ්‍යතාවයන්, වෙළඳපොළ රෙගුලාසි,  ඇසුරුම්කරණ හා ලේබල් ප්‍රමිති, පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීති සහ අනෙකුත් විශේෂිත දෑ පිළිබඳව සැලකිලිමත්වීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවකි. 

අපනයනකරු විසින් භාණ්ඩ අපනයනයට බලාපොරොත්තු වන රට සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ද්වි පාර්ශ්වික සම්බන්ධතා සහ වෙළඳ ගිවිසුම් ආදිය තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව  අධ්‍යයනය කල යුතුය. අභිමත රටවලට භාණ්ඩ අපනයනයේදී බලපවත්නා තීරු බදු ගෙවීම් සහ අනෙකුත් බදුමය නොවන  අවහිරතා පිළිබඳ අපනයනකරු දැනුවත්විය යුතුය. තවදුරටත් තෝරාගත්  වෙළඳපොළ ඉල්ලුමට සරිලන අපනයන භාණ්ඩ සැපයීමේ හැකියාවෙන්ද අපනයනකරු පරිපූර්ණ විය යුතුය.

අපනයනකරුවන්ට අපනයන වෙළඳපොළ හා අපනයන නිෂ්පාදන පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගැනිම සහ අපනයන වෙළඳපොළ පිළිබඳ  අධ්‍යයනය  කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය භාවිතා කිරීමේ පහසුකම සහ මණ්ඩලයේ අදාල අංශ මගින් අවශ්‍ය උපදේශන සේවාවන්ද ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය නිරන්තරයෙන් සැදී පැහැදී සිටි. 

අපනයනය කලහැකි භාණ්ඩ මොනවාද ?

මෙම වෙබ් අඩවියේ 'අපනයන නිෂ්පාදන' වෙබ් පිටුව පරිශීලනය කිරීම හරහා දැනට ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කරනු ලබන භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳව දැනුවත් වියහැක.

භාණ්ඩ අපනයනය සඳහා බලපත්‍රයක් අවශ්‍යද ?

බොහෝ නිෂ්පාදන අපනයනය සඳහා විශේෂ බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවන නමුත්, යම් නිශ්චිත භාණ්ඩ වර්ග අපනයනයේදී  ආනයන සහ අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධිමත් අවසරය ලබා තිබිය යුතුය. අපනයනයේදී විශේෂ බලපත්‍ර අවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ අපනයන සඳහා අදාල ආයතනවල  වාර්ෂික ලියාපදිංචිය සහ අනුමැතිය පමණක් සෑහේ. ඇතැම් භාණ්ඩ අපනයනය තහනම් (පුරාවස්තු, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය, ස්වභාවික ඛණිජ, ආවේණික පැළෑටි සහ ආවේනික මිරිදිය මසුන් ආදිය) වන අතර ඇතැම් භාණ්ඩ අපනයනය සීමා කොට ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා වෙබ් අඩවියේ "EXPORTER" තීරුව තුල ඇතුලත් "ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්‍රියාපටිපාටිය" (Export Procedure of Sri Lanka) කියවන්න.

අපනයනකරුවෙක් ලෙස ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

වාණිජ්‍යය වටිනාකමක් ඇති ඕනෑම භාණ්ඩයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ඕනෑම අයෙක් පහත ආයතනවල ලියාපදිංචි විය යුතුය.

  • ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ලියාපදිංචි අංකය)
  • දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී   බදු ගෙවන්නා හැඳින්වීමේ අංකය (Tax Identification Number - TIN ) හා එකතුකල වටිනාකම් බදු අංකය (VAT Number) ලබා ගත යුතුය
  • ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව

උක්ත ආයතන සමග ලියාපදිංචි වීම සඳහා අපනයනකරුගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිකිරීමේ සහතිකයේ  මුල් පිටපත/ව්‍යාපාර සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකයේ මුල් පිටපත සහ අනෙකුත් අදාල ලියවිලිවල මුල් පිටපත් නියමිත ලෙස සම්පුර්ණ කල අයදුම්පත්‍රයක් සමග ඉදිරිපත් කල යුතුය. මෙම අයදුම්පත්‍ර අදාල ආයතනවලින් ඔබට ලබාගත හැක.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ ආනයන/අපනයන ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳව දැනුවත් වන්නේ කෙසේද?

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව අපනයනකරුවන් සහ අපනයන හැකියාවෙන් යුත් ව්‍යවසායකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සහ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ.

   • අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ  සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව
කවුරුන් සඳහාද

ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා සක්‍රියව දායක වන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල උසස් සහ මධ්‍යම මට්ටමේ විධායක නිලධාරීන් සඳහා  මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබයි.

   • ආනයන සහ අපනයන ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳව සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව
කවුරුන් සඳහාද?

රේගු නිෂ්කාශන කටයුතු වල  හා භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමේ කටයුතුවල නියැලෙන්නන් සහ එම ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව තම දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන්නන්  ඉලක්ක කොට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් මෙම සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව සංවිධානය කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා දක්වන අනුග්‍රහය කෙබඳුද?

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය, මණ්ඩලීය ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හරහා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්/ අපනයන නැමියාවෙන් යුත් ව්‍යවසායකයන් වෙත පහත දැක්වෙන සේවා සහ පහසුකම්  සැපයීමට නිරන්තරයෙන් සැදී පැහැදී සිටී.

 • උපදේශන සේවා සැපයීම.
 • යාවත්කාලීන නිෂ්පාදන/වෙළඳපොළ තොරතුරු ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපාර/ව්‍යවසායකයන් වෙත සැපයීම.
 • අපනයන නිෂ්පාදනය, තාක්ෂණය සහ අලෙවි සංවර්ධනය  පිළිබඳ  ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පුහුණු කිරීමේ/දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ දක්ෂතා සහ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය ගොවීන්/ වගාකරුවන් සඳහා නිෂ්පාදනය/සැපයුම්/අලෙවි සංවර්ධනය පිළිබඳ  අනුග්‍රාහක යෝජනා ක්‍රම සැකසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ව්‍යවසායකයන්/නිෂ්පාදකයන්/සැපයුම්කරුවන්/වගාකරුවන් අතර සම්බන්ධතා ඇති කරගැනීමට සහාය වීම.
 • ප්‍රාදේශීය අපනයන හැකියාවෙන් යුත් ව්‍යවසායකයන්/නිෂ්පාදකයන්/වගාකරුවන් සඳහා වෙළඳපොළ/තාක්ෂණය පිළිබඳ  දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම.

අපනයන නිෂ්පාදන හා සේවා අලෙවිකරණය

විදෙස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව තොරතුරු සපයා ගත හැක්කේ කෙසේද?

 • විදෙස් වෙළඳපොළ පිළිබඳ  තොරතුරු ලබා ගත හැකි ආකාර කිහිපයක් පවතී. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය සතුව පවතින ව්‍යාපාරික නාමාවලි,  විදෙස් රටවල් පිළිබඳ විස්තර, තීරුබදු පිළිබඳ ලේඛන, වෙළඳපොළ පිළිබඳ  වාර්තා, වාර සඟරා සහ සංඛ්‍යා දත්ත ආදී තොරතුරු ප්‍රභව පරිශීලනය කිරීම හරහා දේශීය ව්‍යවසායකයන්ට විදෙස් වෙළඳපොළ පිළිබඳ  බොහෝ තොරතුරු සපයා ගත හැක.
 • ීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය වන "www.srilankabusiness.com" වෙබ් අඩවියේ "EXPORTER" කාණ්ඩය යටතේ ඇති "Market profiles & Briefs" මෙනුව හරහා සහ  "CBI EU Market Reports" මෙනුව හරහා විදෙස් වෙළඳපොළ තොරතුරු ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.
 • වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අලෙවි සංවර්ධන අංශයේ නිලධාරීන් හමුවිය හැක.

දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සඳහා විදෙස් ගැනුම්කරුවන්, භාණ්ඩ බෙදාහරින්නන් හෝ නියෝජිතයන් සොයාගන්නේ කෙසේද ?

දේශීය අපනයන නිෂ්පාදන සඳහා විදෙස් ගැනුම්කරුවන්, භාණ්ඩ බෙදාහරින්නන් හෝ නියෝජිතයන් සෙවීමේ විධික්‍රම කිහිපයක් මණ්ඩලය දැනට භාවිතා කරනු ලැබේ. -

 • දේශීය සහ විදේශීය ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රදර්ශන වලට ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාව සහිතව අපනයනකරුවන් සහභාගී කරවීම.
 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ව්‍යාපාරික හමු, විශේෂිත අලෙවිකරණ දූත මෙහෙයුම් සහ ගැනුම්කරුවන් සමග පවත්වන ව්‍යාපාරික හමු හරහා.
 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය සතු  විවිධ රටවල ආනයනකරුවන්ගේ නාමාවලි පරිශීලනය කිරීමෙන්
 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය සතු, අන්තර්ජාලය හරහා ගැනුම්කරුවන් සෙවීමේ දත්ත පද්ධති භාවිතයෙන්.
 • විදේශ රටවල ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපති කාර්යාල/මහ කොමසාරිස් කාර්යාල සමග සම්බන්ධවීමෙන්.
 • ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත විදේශ වෙළඳ ප්‍රවර්ධන කාර්යාල මගින්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විදෙස් වෙළඳ ප්‍රදර්ශන/වෙළඳ දූත චාරිකා සඳහා සහභාගිවන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලිත් වර්ෂයක් තුල පැවැත්වීමට නියමිත සියලු වෙළඳ ප්‍රදර්ශන/ වෙළඳ දූත චාරිකා පිළිබඳ  දැනුවත් විය හැක. මේ සඳහා සහභාගිවීමේ සුදුසුකම් සපුරා ඇති ව්‍යවසායකයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීමක් සිදුකරයි. මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පිළිබඳව  Daily News (ඉංග්‍රීසි ), දිනමිණ (සිංහල), නවමනි (දෙමළ) යන  මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය හරහා මහජනතාව  දැනුවත් කරනු ලැබේ.

අපනයන වෙළඳපොළ සඳහා දේශීය නිෂ්පාදනවල මිල ලකුනු කිරීම කරන්නේ කෙසේද ?

අපනයන වෙළඳපොළ සඳහා නිෂ්පාදන වල මිල ලකුනු කිරීමේදී, විවිධාකාර වූ සාධක පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. නිෂ්පාදන වියදමට අමතරව සැලකිලිමත්විය යුතු අනෙකුත් වියදම් වන්නේ, 

 • ඇසුරුම්කරණ වියදම්, ලේබල් කිරීමේ වියදම්, තත්ත්ව පරීක්ෂණ වියදම් සහ  නිෂ්පාදන ප්‍රමිතිකරණ වියදම්
 • විකිණීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට අන්තර්ගතවන අපනයනකරු විසින් දැරිය යුතු අනෙකුත් වියදම් (උදා :- අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන වියදම්, රක්ෂණ වියදම් සහ ගුවන්/නැව් ප්‍රවාහන වියදම් (CIF)
 • රේගු ගාස්තු
 • වරාය ගාස්තු
 • භාණ්ඩ පෙර ගෙවුම් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා වියදම්
 • නියෝජිතයන්ගේ කොමිස් මුදල් (අදාල නම් පමණක්)
 • අපනයන සෙස් බදු  (අදාල නම් පමණක්)
 • වෙළඳපොළ ආනයන බදු  (අදාල නම් පමණක්)
 • දේශීය සහ විදේශීය බැංකු සේවා ගාස්තු (කොමිස් මුදල්) (අදාල නම් පමණක්)
 • අපනයනකරුගේ ලාභය

මීට අමතරව නිෂ්පාදන අපනයනය කරනු ලබන  වෙළඳපොළෙහි මෙම භාණ්ඩ සඳහා දැනට ඇති තරගකාරී මිල ගණන් පිළිබඳවද සැලකිලිමත් විය යුතුය.

අපනයන නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

අපනයන නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ජාතික ඇසුරුම් මධ්‍යස්ථානය මගින් සපයනු ලැබේ.

පරිශ්‍රය -ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය , නවම් මාවත, කොළඹ 02.
විමසීම්  - S.R.P. ඉන්ද්‍රකීර්ති මහතා - 0112300724

නිෂ්පාදන අපනයනයේදී මුදල් ලබාගන්නේ  කෙසේද ?

අපනයනකරු සහ ආනයනකරු අතර ඇතිවන වෙළඳ ගිවිසුමේදී භාණ්ඩ සඳහා මුදල් ගෙවන ආකාරය තීරණය වේ. මෙය තීරණය වන්නේ දෙපක්ෂය අතර ඇති අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයත්, ගණුදෙනුව ආශ්‍රිත අවදානමත්, භාණ්ඩ ඇණවුමේ විශාලත්වය ආදී කරුණු මතයි. විදේශ වෙළඳ ගණුදෙනුවලදී භාවිතා වන ගෙවීම් ක්‍රම පහත දැක්වේ. :

භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමය (Advance Payment)

මෙම ක්‍රමය යටතේ ආනයනකරු විසින් අපනයනකරු වෙත භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට ප්‍රථම මුදල් එවනු ලබයි. මෙම මුදල් ජාත්‍යන්තර මුදල් ඇණවුමක් මගින් හෝ විදුලි පැවරුමක්(Telegraphic Transfer) මගින් හෝ බැංකු අණකරයක්(Bank Draft) මගින් ගෙවිය හැක. මෙලෙස මුදල් ගෙවීම නිසා අපනයනකරුට මුදල් නොලැබේය යන සැකය ඇති නොවේ.

ණයවර ලිපි - (Letters of Credit(L/C) )

මෙම ක්‍රමය යටතේ දෙපාර්ශ්වය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුම අනුව කටයුතු කරන්නේ නම් ආනයනකරු/ගැනුම්කරු විසින් තම රටේ බැංකුව මාර්ගයෙන් අපනයනකරුගේ නමට ණයවර ලිපියක් විවෘත කිරීමෙන් අපනයනකරුට මුදල් ලබාගත හැකිවේ. එනම් ආනයනකරු තම රටේ බැංකුව මාර්ගයෙන් හර ගිණුමක් විවෘත කිරීමයි. මෙම හර කිරීම කරනු ලබන්නේ අපනයනකරු විසින් ගිවිසගත් අන්දමට ක්‍රියාකර ඇති බවට බැංකුව සෑහීමකට පත් වන්නේ නම් පමණි. වෙනත් අයුරකින් පවසන්නේ නම් ණයවර ලිපියක් විවෘත කිරීම යනු ගැනුම්කරු විසින් ගැනුම්කරුගේ බැංකුව අපනයනකරුට මුදල් ගෙවන බවට කොන්දේසි සහිතව පොරොන්දු වීමයි.

ලියවිලි මත මුදල් ගෙවීම (Documentary Collection)

ආනයනකරු, ආනයනිත භාණ්ඩ සඳහා මුදල් තම රටේ බැංකුවක තැන්පත් කරයි. භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම ගිවිසුම් ප්‍රකාරව සිදුවුණි නම් , එම මුදල් අපනයනකරු ගණුදෙනු කරන ඔහුගේ රටේ බැංකුව වෙත ආනයනකරුගේ බැංකුව මගින්  එවනු ලැබේ.

මේ හරහා මුදල් ගෙවන ක්‍රම 2 කි :

ගෙවීම පිට ලියවිලි (D P ක්‍රමය) - Documents against payment

අපනයනකරු භාණ්ඩ නැව්ගතකොට ප්‍රධාන අපනයන ලියවිලි එනම් විනිමය බිල්පත, නෞභාර පත්‍රය(Bill of Lading), රක්ෂණ සහතිකය, ඉන්වොයිසිය (Invoice), ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය (Certificate of Origin), ඇසුරුම් සහතිකය (Packing List) සහ වෙනත් අදාල සහතික ආනයනකරුගේ බැංකුව වෙත යවනු ලබයි. මේ අනුව ආනයනකරු තම බැංකුව මාර්ගයෙන් විනිමය බිලට මුදල් ගෙවා එයට අමුනා ඇති අපනයන ලියවිලි බාරගෙන භාණ්ඩ වරායෙන් මුදාගනී. මෙම මුදල් ආනයනකරුගේ බැංකුව විසින් අපනයනකරුට එවනු ලබයි. ආනයනකරු විනිමය බිලට මුදල් නොගෙවා පැහැර හැරියහොත් මෙම අපනයන ලියවිලි ඔහුට නොලැබේ. එවිට ඔහුට වරායෙන් භාණ්ඩ මුදවා ගැනීමේ හැකියාව නොලැබේ.

ප්‍රතිග්‍රහණය මත ලියවිලි (D A ක්‍රමය) (Documents against acceptance)

මෙම ක්‍රමය අනුව ආනයනකරු/ගැණුම්කරු සිය බැංකුවට ගොස් අපනයනකරු විසින් සෘජුවම බැංකුවට එවා ඇති විනිමය බිල ප්‍රතිග්‍රහණය කර එයට අමුණා ඇති, අපනයන ලියවිලි බාරගෙන වරායෙන් භාණ්ඩ මුදාගනී. ආනයනකරු එම විනිමය බිලට මුදල් ගෙවන්නේ කල්පිරුණු පසුවයි. මෙම කල්පිරෙන කාල සීමාව දෙපාර්ශ්වය ගිවිසගත් පරිදි දින 30, 60 හෝ 180 ආදී වශයෙන් වෙනස් විය හැක.

විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය (Open Accounts)

විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය යටතේ අපනයනකරු විසින් මුදල් ලබා ගැනීමට පෙර ආනයනකරුවෙත භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම කරනු ලැබේ. ආනයනකරු සහ අපනයනකරු ගිවිසගත් පරිදි යම් ඉදිරි දිනයකදී මුදල් ගෙවන බවට ආනයනකරු අපනයනකරුට පොරොන්දු වෙයි. මෙම ක්‍රමය යටතේ අපනයනකරුට මුදල් හා භාණ්ඩ සම්බන්ධව අවදානමක් දැරීමට සිදුවෙයි. එම නිසා මෙම ක්‍රමය යටතේ අපනයනය කරනු ලබන්නේ අපනයනකරු හා ආනයනකරු ඉතා හොඳින් දැන හඳුනන්නේනම්  පමණි.

තොග ගිණුම් ක්‍රමය (Consignment Accounts)

මෙම ගිණුම් ක්‍රමය විවෘත ගිණුම් ක්‍රමයට තරමක් දුරට සමාන ගිණුම් ක්‍රමයකි. තොග ගිණුම් ක්‍රමය යටතේ ආනයනකරු සහ අපනයනකරු ගිවිසගත් පරිදි අපනයනකරු මුදල් ලබා ගැනීමට පෙර ආනයනකරු වෙත භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම කරනු ලැබේ. ආනයනකරු භාණ්ඩ විකිණූ පසු එම මුදල් විකුණුම් ගිණුමක් සමග බැංකු මාර්ගයෙන් අපනයනකරු වෙත එවනු ලැබේ.

ප්‍රභවස්ථාන සහතිකයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

අපනයන නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් බව සනාථ කිරීම සඳහා ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය අවශ්‍ය වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ්‍යය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රභවස්ථාන සහතිකය(GSP Certificate) නිකුත් කරනු ලබන අතර ඇතැම් රටවල් මෙම සහතිකය ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගත් වෙළඳ මණ්ඩලවලින්(Ceylon Chamber of Commerce, National Chamber of Commerce) ලබාගෙන ඉදිරිපත්කරන ලෙසටද ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ.

අපනයන ණය රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව (SLECIC), මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත ආයතනයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ණය රක්ෂණාවරණයක්(ECI) සපයන එකම ආයතනය ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාවයි.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව ආකර්ශනීය සහ නවීකරණය වූ අපනයන ණය රක්ෂණාවරණ සපයනු ලබන අතර  ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මහඟු සේවාවක් ඉටු කරයි.

විමසීම් :4 වන මහල , NDB-EDB ගොඩනැගිල්ල , අංක 42 , නවම් මාවත, කොළඹ 02
දුරකථන : 011 2 307507

විදෙස් ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධ වියවුල් නිරාකරණය කරගන්නේ කෙසේද?

ගැනුම්කරු සහ අපනයනකරු අතර ඇතිකරගත් ගිවිසුම් ප්‍රකාරව, දෙපාර්ශ්වය එකඟ වූ කාල රාමුව තුල අපනයනකරු විසින් ඉහළ තත්වයේ පවතින අපනයන නිෂ්පාදන සහ භාණ්ඩ නැව්ගතකිරීමට සහ ගැනුම්කරුට භාණ්ඩ මුදා ගැනීමට  අවශ්‍ය කරන සියළුම ලියවිලි සැපයීමට බැඳී සිටී. එසේ කටයුතු කිරීම හරහා ගැනුම්කරු සහ අපනයනකරු අතර ඇතිවන මතභේදාත්මක තත්ත්ව වලක්වා ගත හැක. ගැනුම්කරුවන් සමග කටයුතුකිරිමේදී නැව්ගත කරනු ලබන අපනයන නිෂ්පාදන සඳහා අයවියයුතු මුදල් සම්බන්ධව ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම අපනයනකරුගේ වගකීමකි. විවෘත ගිණුම් ක්‍රමය ( Open Account ) යටතේ මුදල් අයකරගැනීමට එකඟවී භාණ්ඩ අපනයනය කරන අපනයනකරුවන් සෑම විටම ගැනුම්කරු පිළිබඳ  විශ්වාසනීයත්වය තහවුරුකොට ගතයුතු අතර භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමට පෙර අපනයන ණය රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගත යුතුය.

විදෙස් රටවල ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල/මහ කොමසාරිස් කාර්යාලවල නිලධාරීන් හරහා විදෙස් ගැනුම්කරුවන් සම්බන්ධව පැන නගින ගැටළු නිරාකරණය කොට ගත හැක. ඔබේ පැමිණිල්ල අදාල ලියවිලි සමග වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීමෙන් ඔබේ ගැටළුවට විසඳුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

වෙළඳ තොරතුරු සහ උපදේශන සේවා

‍ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා නිෂ්පාදන අපනයනය පිළිබඳව ලබාගත හැකි තොරතුරු මොනවාද ?

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙළඳ තොරතුරු සේවාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් කටයුතුවල නියැලෙන්නන්ගේ තොරතුරු අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා සැලසුම් කොට ඇත.

 • අපනයනය කලහැකි නිෂ්පාදන/සේවා පිළිබඳ  තොරතුරු
 • අපනයන නිෂ්පාදන/අපනයන කර්මාන්ත පිළිබඳ  වාර්තා
 • අපනයන වෙළඳපොළ / නිෂ්පාදන ආනයන රටවල් / අපනයන වෙළඳපොළ රෙගුලාසි / සම්මත ප්‍රමිති / බදු සහ නිෂ්පාදන අපනයනයේදී හමුවන බාධක පිළිබඳ  තොරතුරු හා  අපනයන වෙළඳපොළට ප්‍රවේශවීමේ උපදෙස්
 • ජාතික/ජාත්‍යන්තර බදු පිළිබඳ  මාර්ගෝපදේශනය
 • ජාතික/ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත
 •  ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ගේ නාමාවලිය
 •  ජාත්‍යන්තර ගැනුම්කරුවන් පිළිබඳ  තොරතුරු
 • අපනයන නිෂ්පාදන සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ මිළ ගණන්
 • වෙළඳ නාමාවලි සහ වාර්ෂික සඟරා
 • අපනයන වෙළඳපොළ සඳහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය
 • ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්
 • භාණ්ඩ විකිණීමේ සහ මිලදී ගැනීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාවන්
 •  විද්‍යුත් තැපෑල හරහා ලැබෙන ක්‍ෂණික  ප්‍රවෘත්ති

මෙම තොරතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද ?

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා, මණ්ඩලයේ ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය පරිශීලනය කිරීම, මණ්ඩලීය ප්‍රකාශන සහ මණ්ඩලයේ නිෂ්පාදන/අලෙවි නිලධාරීන් හමුවීමෙන්  ඉහත සඳහන් තොරතුරු ලබා ගත හැක.

විදෙස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව තොරතුරු ලබාගත හැක්කේ කෙසේද ?

 • විදෙස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව විවිධ මුලාශ්‍ර හරහා තොරතුරු ලබා ගත හැක.  ව්‍යාපාරික නාමාවලි, විදෙස් රටවල් හා විදෙස් වෙළඳපොළ පිළිබඳ  විස්තර, තීරු බදු අයකිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි, වාර ප්‍රකාශන හා සඟරා සහ ආනයන අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත වැනි බොහෝ දත්ත ප්‍රභව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය සතුය. අපනයනකරුවන්ට මෙම තොරතුරු මණ්ඩලයේ ව්‍යාපාරික පුස්තකාලය හරහා පරිශීලනය කල හැක.
 • මීට අමතරව මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවියේ "EXPORTER" කාණ්ඩය යටතේ ඇති "Market profiles & Briefs" මෙනු අයිතමය හරහා ද මෙම තොරතුරු ලබාගත හැකි අතර  සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලින් භාණ්ඩ ආනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ (CBI) නිෂ්පාදන/වෙළඳපොළ සමීක්ෂණ වාර්තාද මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය හරහා ලබාගත හැක.
 • වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල අලෙවි සංවර්ධන අංශයේ නිලධාරි මහත්ම/මහත්මීන් හමුවන්න

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සහ ආනයන අපනයන ක්‍රියාපටිපාටීන් පිළිබඳව දැනුවත් වන්නේ කෙසේද?

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින්, අපනයන කරුවන් සහ අපනයන විභවයක් සහිත අයවළුන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳව දැනුවත්කිරීම සඳහා පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සහ සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සංවිධානය කරනු ලැබේ.

 • අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ මෙහයුම් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ  සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව
කවුරුන් සඳහාද ?

ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගනුදෙනු සඳහා සක්‍රියව දායක වන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනවල උසස් සහ මධ්‍යම මට්ටෙම් විධායක නිලධාරීන් සඳහා මෙම සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව ශ්‍රී  ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබයි.

 • ආනයන සහ අපනයන ක්‍රියාපටිපාටි පිළිබඳව සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව
කවුරුන් සඳහාද?

රේගු නිෂ්කාශන කටයුතු වල  හා භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීමේ කටයුතුවල නියැලෙන්නන් ඉලක්ක කොට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් මෙම සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව සංවිධානය කරනු ලැබේ.

 • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන පුහුණු?

ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තුල ඇති ව්‍යාපාරික අවස්ථා පිළිබඳ සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේ  සංවර්ධනය  පිළිබඳ අපනයනකරුවන් දැනුවත් කිරීම සහ පුහුණු කිරීමෙහිලා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු මහඟු දායකත්වයක් සපයයි. පිබිදෙන විදේශ  වෙළඳපොළ තුල ඇති අපනයන අවස්ථා, අපනයන නිෂ්පාදනවල  ප්‍රතිරූප  වැඩිදියුණු කිරීම, වෙළඳපොළ නැඹුරුතාවට සරිලන නිෂ්පාදනයෙහි තාක්ෂණික වෙනස්වීම් සහ අවශ්‍යතා වැනි බොහෝ කරුණු මෙම වැඩමුළු හරහා ආවරණය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවියෙහි අන්තර්ගත වැඩසටහන් දිනදර්ශනය "Calender of events" හරහා ලිත් වර්ෂයක් තුල පැවැත්වීමට යෝජිත පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන්/ වැඩමුළු පිළිබඳ  දැනුවත් විය හැක.

දේශීය අපනයනකරුවන් පිළිබඳ  විස්තර ලබන්නේ කෙසේද ?

දේශීය අපනයනකරුවන් පිළිබඳ  තොරතුරු, ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය තුල අන්තර්ගත "අපනයනකරුවන්ගේ නාමාවලිය" හරහා ලබාගත හැක. මෙම නාමාවලිය තුල අපනයන නිෂ්පාදන වර්ග 180 කට වඩා නිෂ්පාදනය කරන අපනයනකරුවන් පිළිබඳ  තොරතුරු අන්තර්ගතය.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දෙන සේවාවන් මොනවාද ?

සියළු අපනයනකරුවන්ට ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල විද්‍යුත් වෙළඳපොළ හා ලියාපදිංචි වී තම අපනයන නිෂ්පාදන විකිණීමට/ ප්‍රවර්ධනය කිරීමට හැක. තවද තම අපනයන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විද්‍යුත් වෙළඳ දැන්වීම් ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල වෙබ් අඩවියේ පල කලහැකි අතර තම ආයතනයේ වෙබ් අඩවියේ වෙබ් ලිපිනය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය වන www.srilankabusiness.com වෙබ් අඩවියේ වෙබ් සබැඳියක් (weblink) ලෙස ඇතුලත් කල හැක. ලියාපදිංචි අපනයනකරුවන්ට ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ආනයන අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත ලබාගැනීමේ පහසුකමද පවතී.