අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ විධිවිධාන අනුව ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් (EDB) තොරතුරු විමසීම සඳහා.

එස්. ආර්. පී. ඉන්ද්‍රකීර්ති මයා
අධ්‍යක්ෂක - වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය
දුරකථන: 011 2300724 / ජංගම දුරකථන: 071 4406119
ෆැක්ස්: 011 2300676

විද්‍යුත් තැපෑල:[email protected]

තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය අයදුම්පත පහතින් භාගත කරගන්න.

DOWNLOAD SINHALA APPLICATION

DOWNLOAD ENGLISH APPLICATION

DOWNLOAD TAMIL APPLICATION