අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

වෙළඳ ප්‍රදර්ශන

අන්තර් ව්‍යාපාරික වෙළඳ ප්‍රවර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර තලයේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශන සඳහා දේශීය අපනයනකරුවන්ගේ සහභාගිත්වය ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබයි. මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශන අතරට අපනයන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගත් විශේෂිත වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, බහු අපනයන නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙහිලා සංවිධානය කරන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන, ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සංවිධානය කරනු ලබන වෙළඳ ප්‍රදර්ශන,  ඒකල වෙළඳ ප්‍රදර්ශන ආදිය ඇතුලත් වේ. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පිළිබඳව Daily News (ඉංග්‍රීසි ), දිනමිණ (සිංහල), නවමනි (දෙමළ) යන  මුද්‍රිත මාධ්‍ය හා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිල වෙබ් අඩවිය හරහා මහජනතාව  දැනුවත් කරනු ලැබේ.