සාරාංශය

රාජකාරි පසුබිම

    ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අතිරේක අධ්යක්ෂ ජනරාල් (මුදල් හා පරිපාලන) ලෙස :
  • සමස්ත මූල්‍ය පාලනය හා පරිපාලනය පිළිබඳ සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරින්ට සහාය වීම.
  • සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි විසින් පවරන ලද පරිපාලන හා මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ බලතල, කර්තව්‍යයන් / රාජකාරි සඳහා වගකිව යුතු ය
  • අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සමස්ත මූල්‍ය හා පරිපාලන අංශවල කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, පාලනය කිරීම හා පාලනය කිරීම සඳහා සභාපති හා මණ්ඩලය වෙත සහය වීම.
  • පරිපාලන හා මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධ සියලු අංශ / ඒකක සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සැපයීම.
  • අවශ්‍ය අවස්ථාවල ජේෂ්ඨ කළමනාකරණ මට්ටමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නියෝජනය කිරීම.
  • අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අපනයනය අරමුණු කරගත් විෂයයන් පිළිබඳව අපනයනය අරමුණු කරන සංවිධාන, කමිටු සහ අධ්‍යයන කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන විධායක මණ්ඩල නියෝජනය කරනු ලැබේ