සාරාංශය

ජී. එම්. හේරත් මෙනවිය

අධ්‍යක්ෂිකා - මුදල් අංශය

අපනයන සංවර්ධන අරමුදල සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මණ්ඩලයට සහය වීම.

දුරකථන: 94-11-2300734

ෆැක්ස් : 94-11-2300739

විද්‍යුත් තැපෑල : [email protected]