මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

මණ්ඩලයේ සාමාන්‍ය පරිපාලනය සහ පිරිස් කළමනාකරණය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන සහ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහය වීම.

කේ. කේ. කන්නන්ගර මහතා

අධ්‍යක්ෂ - මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

දුරකථන: 94-11-2300738

ෆැක්ස් : 94-11-2303329

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]