මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

මානව සම්පත් කළමනාකරණය සහ පරිපාලන පිලිවෙත් සකස් කිරීම සඳහා වගකිව යුතු වන අතර ආයතනයේ සියලුම පරිපාලන කාර්යයන් ඉටු කිරීමට සහය වීම.

කේ. කේ. ආර්. කන්නන්ගර මහතා

අධ්‍යක්ෂ - මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය

දුරකථන: 94-11-2300736

ෆැක්ස් : 94-11-2303329

විද්‍යුත් තැපෑල: [email protected]

සුදුසුකම්

  • මානව සම්පත් කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය (MBA)
  • මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (OUSL)
  • විද්‍යාවේදී (විශේෂ උපාධිය)කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
  • උපායමාර්ගික මානව සම්පත් කළමණාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (එක්සත් රාජධානිය)
  • සාමාජික - ව්‍යාපාරික විධායකයන්ගේ සංගමය (MABE-UK)

පළපුරුද්ද

පෞද්ගලික අංශයේ සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන ගණනාවක් ආවරණය වන මානව සම්පත් සහ පරිපාලන ක්ෂේත්‍රවල වසර 21 ක පළපුරුද්දක් ඇත.

වත්මන් රාජකාරී පසුබිම

මානව සම්පත් කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති හා පරිපාලන ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසුවිපරම සහ ඇගයීම.

මානව සම්පත් හා පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අධීක්ෂණ සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.

අධීක්ෂණය හා ඇගයුම් අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස සංවිධානාත්මක කාර්ය සාධනය සැකසීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසුවිපරම සහ ඇගයීම.

ISO 9001: 2015 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කළමනාකාර නියෝජිත ලෙස ක්‍රියා කිරීම.