සාරාංශය

අධ්‍යක්ෂ - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

රාජකාරි පසුබිම

අධ්‍යක්ෂ - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ලෙස සැපයුම් දාම සංවර්ධන වැඩසටහන්, ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන්, තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩ සටහන්, වෙළෙඳපොළ නිරාවරණ වැඩසටහන්, පුහුණු / දැනුවත් කිරීම් සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ උපදේශක සේවා හරහා කලාපීය මට්ටමේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.