සාරාංශය

අනෝමා කරලියද්ද මිය

අධ්‍යක්ෂිකා - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය

සුදුසුකම්

  • විද්‍යාවේදී (BSc ) (භෞතික විද්‍යාව), පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
  • විද්‍යාපති (MSc ) (Bio Statistic), පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
  • ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය, සිඩ්නි විශ්ව විද්‍යාලය - ඔස්ට්‍රේලියාව

පළපුරුද්ද 

  • ජනවාරි 2018 මේ දක්වා - අධ්‍යක්ෂිකා / ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන
  • 2007-2017 - නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා / ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය (මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය)
  • 1998-2007 - සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා / ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය (මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය)
  • 1993-1998 - කළමණාකාර සහකාර / නිෂ්පාදන කළමණාකරණ

රාජකාරි පසුබිම

අධ්‍යක්ෂ - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ලෙස සැපයුම් දාම සංවර්ධන වැඩසටහන්, ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන්, තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩ සටහන්, වෙළෙඳපොළ නිරාවරණ වැඩසටහන්, පුහුණු / දැනුවත් කිරීම් සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ උපදේශක සේවා හරහා කලාපීය මට්ටමේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.