සාරාංශය

එස්.ආර්.පී. ඉන්ද්රකිර්ති මයා Director - වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය

සුදුසුකම්

  • B.Sc. SP. (Pdn)
  • M.Phil (Pdn)

පළපුරුද්ද

  • 2014 නොවැම්බර් මස සිට අද දක්වා: අධ්යක්ෂ / වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය
  • 1995 සිට 1997: දක්වා / ශ්රී ලංකා ජාතික ඇසුරුම්කරණ මධ්යස්ථානය
  • අගෝස්තු 1996 සිට මැයි 2007: නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ / ශ්රී ලංකා ජාතික ඇසුරුම්කරණ මධ්යස්ථානය
  • මැයි සිට ජුලි 2007: නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) / ශ්රී ලංකා තේ පර්යේෂණ ආයතනය 1994 - 1996 පර්යේෂණ: පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය

වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම, අපනයන කරුවන් මුහුණදෙන අපනයනය හා සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීම(අපනයනකරුවන්ගේ සංසදය), උපදේශන සේවා සැපයීම, අපනයනකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් පවත්වාගෙන යාම, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, අදාල වෙළඳ දත්ත පද්ධති පවත්වා ගැනීම, යාවත්කාලින කළ ව්‍යාපාර පුස්තකාල පහසුකම් ලබා දීම, ඇසුරුම් සංවර්ධනය සහ පුහුණුව, අපනයන ආශ්‍රිත ප්‍රකාශන, සම්මන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණය කිරීම, වෙළඳ ප්‍රදර්ශන වලට සහභාගිවීම සහ ජාතික ඇසුරුම් මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම මගින් වෙළඳ කාර්යක්ෂමතාව ළඟා කර ගැනීමට අපනයනකරුවන්ට සහාය වීම.

වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම් සහ වෙළඳ තොරතුරු අංශය

දුරකථන: 94-11-2300723

ෆැක්ස් : 94-11-2300676, 2300724