අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

මාර්ගගත ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත සඳහා ලියාපදිංචි වන්න

ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙතින් ලබාගන්නා ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන / අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වෙබ් අඩවිය හරහා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය වෙතින් පැමිණ ලබා ගත හැක. මෙම ආනයන අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන/අපනයන වෙළඳාම, පධාන ආනයන/අපනයන වෙළඳපල, වෙළඳ පතිශතය හා වෙළඳෙපොල වර්ධනය ආදිය පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් කිරීමට මෙන්ම නිවැරදිව වෙළඳපල තෝරා ගැනීමේදී අවශ්‍ය වන වෙළඳපල ගෙව්ෂණ හා පර්යේෂණ කිරීමේදී ඉතා වැදගත් වේ . ආනයන අපනයන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව උනන්දුවන්නන් උදේසා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් ආනයන / අපනයන තොරතුරු ඇතුලත් දත්ත පද්ධති සහ සංඛ්‍යාංක විශ්ලේෂණ වාර්තා යාවත්කාලීන කරමින් පවත්වාගෙනයනු ලැබේ .

ග්‍රාහකයන් සඳහා පහත සඳහන් තොරතුරු වලට පිවිසිය හැක.

  • රට හෝ භාණඩ මත පදනම් වූ ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත සැපයීම
  • හඳුනා ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා වූ නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව.
  • ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය.

වාර්ෂික ගාහක මිල - රුපියල් 2500/=

ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පතය බාගත කරගන්න

ඔබ මේ වන විටත් අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින්නේ නම්, පහත සබැඳිය හරහා ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රවේශ වන්න

ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත