අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය

ආනයන/අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත

ශී ලංකා රේගුව වෙතින් ලබාගන්නා ලද ශී ලංකාවේ ආනයන / අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වෙබ් අඩවිය හරහා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය වෙතින් පැමිණ ලබා ගත හැක. මෙම ආනයන අපනයන සංඛ්‍යාංක දත්ත ශී ලංකාවේ ආනයන/අපනයන වෙළඳාම, පධාන ආනයන/අපනයන වෙළඳපල, වෙළඳ පතිශතය හා වෙළඳෙපොල වර්ධනය ආදිය පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් කිරීමට මෙන්ම නිවැරදිව වෙළඳපල තෝරා ගැනීමේදී අවශ්‍ය වන වෙළඳපල ගෙව්ෂණ හා පර්යේෂණ කිරීමේදී ඉතා වැදගත් වේ . ආනයන අපනයන ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව උනන්දුවන්නන් උදේසා ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් ආනයන / අපනයන තොරතුරු ඇතුලත් දත්ත පද්ධති සහ සංඛ්‍යාංක විශ්ලේෂණ වාර්තා යාවත්කාලීන කරමින් පවත්වාගෙනයනු ලැබේ .

වාර්ෂික ගාහක මිල - රුපියල් 2500/=

ලියාපදිංචි වීම සඳහා අයදුම්පතය බාගත කරගන්න

ඔබ මේ වන විටත් අපනයන සංඛ්‍යා දත්ත සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින්ෙන් නම්, පහත සබැඳිය හරහා ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රවේශ වන්න

අපනයන කාර්යය සාධන දර්ශකයන්

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන ප්‍රධානතම සංඛ්යාන දර්ශකය වන්නේ රටේ අපනයන ක්ෂේශ්ත්‍රයේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන අපනයන කාර්යය සාධන දර්ශකයන් වේ..

අපනයන කාර්ය සාධන දර්ශකය බාගත කිරීමට පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න: